Farské oznamy XIII/2022

4. decembra - druhá adventná nedeľa

 

 • Na adventnom venci si od dnešného dňa zažíname aj druhú sviečku. svoje osobné i spoločné modlitby si vykonávajte pri svetle adventných sviečok.
 • Advent je čas vnútorného i vonkajšieho stíšenia a zamýšľania sa nad pravdami Božieho narodenia. Medzi typické adventné predsavzatia patrí obmedzenie zábavy, odrieknutie si médií (TV, počítač, hry) na minimum.
 • V tomto týždni máme zimné kántrové dni, a to v stredu, v piatok a v sobotu. Záväzný z nich je jeden deň. Budeme sa modliť za príchod Kristovho kráľovstva do rodín, za duchovnú obnovu rodín, za pokoj a spravodlivosť vo svete.
 • V utorok je ľubovoľná spomienka na sv. Mikuláša, biskupa. Začiatkom 4. stor. sa stal biskupom na území dnešného Turecka. Už od detstva vynikal dobrotivým srdcom. Ako biskup zachraňoval uväznených, otrokov, trpiacim pomáhal priam zázračným spôsobom. Mnohé svoje skutky robil tajne, aby nikto z ľudí nevedel, kto im pomohol. Je patrónom Ruska, námorníkov, lekárnikov, voňavkárov, ale najmä detí.
 • V stredu je spomienka na sv. Ambróza, biskupa a učiteľa Cirkvi. Je patrónom včelárov. Patrí medzi štyroch veľkých západných učiteľov Cirkvi. Svoje nadanie zúročil u najlepších učiteľov tých čias. zastával vysoké štátne funkcie. Získal si obdiv svojou vzdelanosťou, výrečnosťou, spravodlivosťou a láskou. Po smrti milánskeho biskupa ľudia chceli za biskupa Ambróza, hoci bol vysoký štátny úradník, nebol ani pokrstený a nemal teologické vzdelanie. Bránil sa tomu, ale ľud neustúpil. Po dôkladnej príprave sa nakoniec dal pokrstiť, vysvätiť za kňaza a hneď aj na biskupa. Na jeho kázne začal chodiť aj Augustín, ktorého potom pokrstil a ktorý sa stal jedným z najväčších svätcov a učencov všetkých čias. Biskup Ambróz sa sám snažil doštudovať to, čo mu chýbalo z teologického vzdelania, začal mnoho písať, až sa nakoniec pre svoje neobyčajné dielo stal učiteľom Cirkvi. Bola to vskutku výnimočná a jedinečná osobnosť.
 • V stredu večer je vigilná sv. omša z nasledujúcej slávnosti.
 • Vo štvrtok je slávnosť, prikázaný sviatok Nepoškvrneného počatia Panny Márie. Úprimná úcta k Panne Márii nepoškvrnenej, uchránenej od dedičného hriechu v okamihu počatia, bola "pretavená" do dogmy, ktorá bola slávnostne sformulovaná a vyhlásená na I. Vatikánskom koncile, 8. 12. 1854, pápežom Piom IX. O štyri roky sa Panna Mária zjavila sv. Bernadette Soubirousovej v Lurdoch a na otázku, ako sa volá, odpovedala: "Som Nepoškvrnené počatie".
 • V piatok po sv. bude adorácia do 18.00 h. Príďte a presvedčte sa, že živý Ježiš prebýva medzi nami.
 • Upratovanie kostola v tomto týždni má na starosti skupina č. 7. Vďaka za obetavú službu.

 

Deň

Čas

Úmysel

5.12.

Pondelok

-

-

6.12.

Utorok

6.00

Poďakovanie a za Božiu pomoc pre Magdalénu Mendelovú (85.nar.)

7.12.

Streda

17.00

+ Eva Eisenhart

8.12.

Štvrtok

17.00

Za farníkov

9.12.

Piatok

17.00

+ Ľuboš Lauš

10.12.

Sobota

06.00

+ Ivan Benko, rodičia Katarína a Ján

11.12.

Nedeľa

08.00

11.00

Za farníkov

Poďakovanie a za Božiu pomoc pre Žanetu Kiripolskú

 

 

 

11.decembra - 3. adventná nedeľa

 

 • Na adventnom venci zapaľujeme dnes tretiu sviečku (najlepšie ružovú). Dnes je tzv. „Dominica gaudete“, čiže radostná nedeľa, ktorú zvýrazňuje aj ružová liturgická farba (používa sa iba dvakrát v roku).
 • V pondelok je ľub. spomienka na Preblahoslavenú Pannu Máriu Guadalupskú, patrónku Latinskej Ameriky. Jedná sa o zjavenie Panny Márie z roku 1531, ktoré znamenalo obrátenie miliónov mexických indiánov na kresťanstvo. Dnes je pútnické miesto súčasťou hlavného mesta Mexika a je najväčšou svätyňou na amerických kontinentoch. Dnešný Tepeyac je najviac navštevované pútnické miesto na svete; ročne ho navštívi viac ako 20 miliónov pútnikov z celého sveta. Obraz Juana Diega, ktorý zázračne vznikol zo zimných ruží na jeho odeve, zostáva i po stáročiach stále rovnaký a to napriek tomu, že agáva, z ktorej bola Juanova tilma (odev) vyrobená, nevydržala v tých časoch ani 20 rokov. Prvých sto rokov bol obraz uctievaný bez akejkoľvek ochrany pred dotykmi tisícov ľudí, nijako mu to však neuškodilo. Dodnes bol obraz podrobený viacerým vedeckým skúmaniam, z ktorých vyplýva, že ľudský pôvod obrazu je absolútne vylúčený.
 • V utorok je spomienka na sv. Luciu, pannu a mučenicu. Hoci vyrastala v bohatej rodine, svoje túžby nevložila do ľudí a do hmotných vecí, ale svoj život zasvätila Ježišovi. Keď sa – ešte mladé, sotva 20 ročné dievča – odmietlo vzdať viery v Krista, krutým spôsobom ju mučili (ešte predtým jej vypichli oči) a nakoniec jej krk prebodli mečom. Zomrela v r. 304. Je patrónkou slepých a slabo vidiacich. Jej životopis je obohatený o mnohé legendy a ľudové zvyky.
 • Spoločná sv. spoveď bude u nás v utorok, 13.12., od 15.00 do 16.30 h.
 • V stredu je spomienka na sv. Jána z kríža, kňaza, učiteľa Cirkvi (1542-1591). Patrí medzi najväčších mystikov Cirkvi a reformátorov karmelského rádu. Napísal množstvo mystických básní a kníh, ktoré vedú k úplnej dokonalosti duchovného života. V mystickej teológii patrí medzi najhĺbavejších autorov. Jeho svätý život bol plný veľkej bolesti a veľkej radosti zároveň, čo je typické pre mystikov.
 • Od 15. do 23. decembra je starobylým zvykom tzv. „Hľadanie útulku pre svätú Rodinu“. Keď sv. Jozef s manželkou Máriou putovali do Betlehema na povinné sčítanie ľudu a keď prišiel čas jej pôrodu, nikto nebol ochotný prijať ich do svojho domu. Preto sa malý Ježiško musel narodiť v maštali. Pekne prosím, keby sa aj v tomto roku našlo deväť rodín (alebo aj jednotlivcov), ktorí prelomia ľudskú ľahostajnosť a zlobu a hoci len symbolicky, ale s veľkou láskou, príjmu „svätú rodinu“ do svojho príbytku a poskytnú im nevyhnutný prístrešok.
 • Obraz svätej rodiny bude putovať v jednotlivé dni od rodiny k rodine (z domu do domu). Rodina a ňou pozvaní veriaci (je vhodné, aby zostali aj tí, čo obraz priniesli) sa potom večer spoločne pomodlia pred obrazom deviatnik a radostný ruženec (alebo aspoň tretí desiatok „ktorého si Panna v Betleheme porodila“). Potrebné texty máme k dispozícii. Počas spoločnej modlitby by pri obraze mala horieť sviečka. Obraz potom zostáva až do budúceho adventu v poslednej rodine.
 • Zapísať sa môžete v sakristii. Zoznam je kedykoľvek k nahliadnutiu, ak by ste chceli prísť a „vidieť to u susedov“.
 • Prosím, aby domáci nachystali len skromné pohostenie; nerobme z toho zbytočnú hostinu.
 • Aj v tomto roku bude tradičná „Dobrá novina“. Svoje milodary na túto akciu môžete hodiť do pripravenej krabičky v kostole.
 • Od 17.12. sa začína druhá časť adventného obdobia, ktorá sa končí 24. decembra na tzv. „štedrý deň“.
 • Od 17.12. „rorátne“ sv. omše (v utorok a v sobotu) už nemôžu byť „mariánske“. Naša koncentrácia z „Matky“, ktorá sa mnoho dní vopred dôkladne pripravovala na pôrod, prechádza už na „Syna“, ktorý sa čoskoro narodí. Je to už bezprostredná duchovná príprava na Vianoce.
 • tieto dni treba prežiť v pokojnom tichu a v premýšľaní nad pravdou Vianoc. Nedajme sa pohltiť predvianočnými starosťami.
 • V stredu po večernej sv. omši bude adorácia do 18.00 h.
 • Veľké predvianočné upratovanie bude v sobotu, 17.12., od 10.00 h. Prosím, aby prišlo viac žien a mužov (najmä mladších). Budeme inštalovať stromčeky, betlehem a vianočnú výzdobu. Prosím, príďte viacerí.

 

 Deň

Čas

Úmysel

12.12.

Pondelok

-

-

13.12.

Utorok

06.00

Za Božie požehnanie pre rodinu Hanckovú

14.12.

Streda

17.00

+ Jozef Staňo, Mária Okajčeková, rodičia a súrodenci

15.12.

Štvrtok

17.00

+ Rodičia Mária a Michal Vaškoví a súrodenci

16.12.

Piatok

18.00

Za Božiu pomoc pre vnúčatá Martina, Nelu, Kláru a Julianu

17.12.

Sobota

06.00

+ Štefánia Hlinčíková

18.12.

Nedeľa

08.00

11.00

Za farníkov

+ Emília Benková a rodičia

 

 

 

18. decembra - 4. adventná nedeľa

 

 • Na adventnom venci dnes zapaľujeme poslednú, štvrtú sviečku. Naše "očakávanie Pána" sa napĺňa.
 • Ďakujem všetkým, ktorí v rámci prípravy na slávnosť Ježišovho narodenia pristúpili k sv. spovedi. Iba oči čistého srdca uvidia Krista.
 • Ďakujem všetkým za akúkoľvek duchovnú snahu, ochotu a obetu počas adventu.
 • Ďakujem obetavým osobám, ktoré si našli čas, pomohli pri vianočnej výzdobe a pri upratovaní nášho kostola.
 • Aj v tomto roku by malo byť k dispozícii betlehemské svetlo. bude horieť v kostole, na fare a u p. Kiripolskej.
 • V utorok budeme mať posledné roráty.
 • V sobotu máme „Štedrý deň“. Týmto dňom končí adventné obdobie.
 • Počas sv. omše (po sv. prijímaní) požehnáme betlehem v kostole a všetky ostatné betlehemy, ktoré budete mať v domácnostiach (adventný veniec vystrieda v kostole i v domácnostiach vianočný betlehem). Kto môžete, doneste si svoj betlehem na sv. omšu (môže byť aj papierový), aby bol osobitne požehnaný. Po požehnaní sa betlehem a celá vianočná výzdoba kostola rozsvieti, čím sa definitívne ukončí čas adventný a otvorí sa čas vianočný.
 • V tento deň je podľa starodávnej tradície zaužívaný pôst až do „štedrej večere“. Nedovoľme, aby sa tento múdry starobylý zvyk z našich rodín vytratil. Kto nevydrží úplný pôst od jedla, nech si pokojne zaje čistý chlieb. V čase dobrovoľného pôstu treba piť dostatok vody alebo čaju. Pôst je „zázračný“, veľmi pomáha nášmu telu i duši.
 • opolnoci bude starobylá „polnočná sv. omša“. Podľa evanjelií sa malý Ježiško narodil v noci, keď ľudia spali.
 • príďte na polnočnú sv. omšu, buďte medzi prvými, ktorí s radosťou uvítajú Božie dieťa ešte v noci.
 • Od 25.12. budeme prežívať tzv. „vianočnú oktávu“, čiže osem dní oslavy Narodenia Pána. Rovnako je to aj na Veľkú Noc, nakoľko sú to dva najväčšie a najvýznamnejšie kresťanské sviatky.
 • V nedeľu, 25.12., máme druhý najväčší a zároveň druhý najstarší kresťanský sviatok, slávnosť Narodenia Pána, Vianoce. Jasličková pobožnosť detí, žiaľ v tomto roku nebude.

 

Deň

Čas

Úmysel

19.12.

Pondelok

17.00

+ Mária Miľová a manžel Jozef

20.12.

Utorok

6.00

+ Ján a Margita Radosoví, syn Ján a zať Karol

21.12.

Streda

17.00

+ Emília Mendelová, rodičia Bartoví, Mendeloví a súrodenci

22.12.

Štvrtok

17.00

+ Ján a Mária Žiakoví, deti a starí rodičia

23.12.

Piatok

17.00

+ Jozef Šimo, švagor Jozef Šimo a rodičia

24.12.

Sobota

8.00

00.00

+ Vladimír Uhlár (pohr.)

POLNOČNÁ – Za dary Ducha Svätého pre rodinu Boreckú

25.12.

Nedeľa

8.00

11.00

Za farníkov

+ Antónia (10.výr.), Ján a Anna Pastierikoví

 

 

V pondelok, 26. decembra, bude len jedna sv. omša o 10.00 h. Hneď po nej vystúpi folklórna skupina Oslianka a ženská spevácka skupina Kolovrátok, ktoré nám predstavia pútavé pásmo vianočných vinšov, kolied a piesní pod názvom „Nebo so zemou sa radujú“. Pásmo trvá cca 35 minút.

 

Spoločné sv. spovede k Vianociam budú takto:

Sobota (10.12.)

10.30–11.30 h.: V. Uherce a Pažiť

13.30–15.00 h.: H. Ves a Radobica

 

14.00–15.00 h.: Veľké a M. Kršteňany

 

Nedeľa (11.12.)

14.00–15.30 h.: Oslany

14.00-15.00 h.: Šimonovany

Pondelok (12.12.)

10.30-12.00 h.: Bystričany

15.00-16.30 h.: Bystričany

Utorok (13.12.)

15.00-16.30 h.: Kamenec p. Vtáčnikom

15.00-16.30 h.: Z. Kostoľany

Piatok (16.12.)

16.00-17.00 h.: Partizánske – Šípok

16.00-17.00 h.: Malé Uherce

Sobota (17.12.)

10.00-12.00 h.: Partizánske – mesto

14.00-15.30 h.: Partizánske – mesto

Nedeľa (18.12.)

14.00-15.30 h.: Čereňany

14.00-15.30 h.: Chalmová a Kolačno

 

Posviacka príbytkov na rok 2023 - Prosím, nahláste sa v sakristii alebo telefonicky. 

 

  

         Sebe i vám vyprosujem požehnané Vianoce

                 plné dôvery a vnútorného pokoja.