Farské oznamy IV/2024

2. júna - 9. nedeľa v období „Cez rok“

 

 • V pondelok je spomienka na sv. Karola Lwangu a spoločníkov, mučeníkov. Kresťanstvo v Ugande existovalo iba niekoľko rokov. Sú to na kráľov príkaz ukrutným spôsobom umučení hneď prví kresťania Ugandy. Mladý kráľ dal umučiť desiatky nevinných kresťanov, mnohí z nich boli ešte deti. Práve ich smrťou sa povzbudili mnohí ďalší a kresťanstvo v Ugande sa navždy zakorenilo. Sv. Karol Lwanga je patrónom černošskej mládeže.
 • V stredu je spomienka na sv. Bonifáca, biskupa a mučeníka (672-754). Bol veľmi vzdelaný, písal básne, venoval sa biblickým vedám. Je najvýznamnejším poslom viery v Nemecku. Dva roky po smrti bol prijatý medzi patrónov Anglicka. Ako misionársky biskup patril medzi najväčších reorganizátorov Cirkvi v Nemecku. Svoju významnú prácu odviedol i v rodnom Anglicku. Po veľmi úspešných misiách ho prepadlo 52 pohanov a brutálnym spôsobom ho zavraždili. Pochovaný je v kláštore vo Fulde, ktorý sám založil.
 • Chorých a nevládnych budem výnimočne spovedať v stredu, 5. júna, od 9.00 h. do 12.00 h.
 • Vo štvrtok je prvý štvrtok v mesiaci. Je to deň osobitných modlitieb za nové kňazské a rehoľné povolania.
 • Vo štvrtok po sv. omši bude adorácia do 19.00 h.
 • Vo štvrtok bude vigilná sv. omša z nasledujúcej slávnosti.
 • V piatok je slávnosť, neprikázaný sviatok Najsvätejšieho Srdca Ježišovho. Prastará úcta k Ježišovmu Srdcu, ktoré bolo prebodnuté „láskou k nám“, má základy v samotnom Svätom písme. Mnohí svätci a duchovní velikáni v priebehu stáročí opisujú a vyzývajú k osobitnej úcte Ježišovho Srdca. Ako sa modlíme aj v litániách, Ježišovo je Srdce je "slasťou všetkých svätých". Hoci táto silná úcta siaha až k prvým storočiam a dávno existovali kostoly zasvätené Božskému Srdcu, pre celú Cirkev schválený sviatok máme iba od r.1856. Od r.1889 máme litánie k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu. Postupne prišlo k zasväteniu sveta Božskému Srdcu, k zavedeniu prvých piatkov a dostali sme osobitné prísľuby, ktoré človeka s úctou k Božskému Srdcu zahŕňajú osobitnou Božou priazňou za života i v hodine smrti. Je to výzva k úplnej dôvere v tento najsvätejší prameň milosrdenstva.
 • V piatok po sv. prijímaní bude vyložená Sviatosť Oltárna a krátka odprosujúca pobožnosť.
 • Veriaci, ktorý sa zúčastní na verejnom recitovaní modlitby „Jesu dulcissime – Najmilší Ježišu“, ktorá je predpísaná na tento deň, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky.
 • V piatok je aj prvý piatok v mesiaci. Spovedať budem hodinu pred každou sv. omšou. Nakoľko je slávnosť, prvopiatková pobožnosť nebude.
 • V sobotu je spomienka na Nepoškvrnené Srdce panny Márie. Od 17.stor. sa táto úcta rozšírila do celého sveta, najmä potom, ako sama Panna Mária po zjavení vo Fatime /1917/ žiada o túto osobitnú úctu. Úcta k Materinskému Srdcu Panny Márie vyvrcholila vyhlásením dogmy o nepoškvrnenom počatí Panny Márie (1854), zjavením zázračnej medaily (sv.Kataríne Labouré 1930), zasvätením sveta pápežom Piom XII. a sviatkom Nepoškvrneného Srdca Panny Márie.
 • Upratovanie kostola v tomto týždni má na starosti skupina č. 11. ďakujem za obetavosť.

 

Deň

Čas

Úmysel

3.6.

Pondelok

18.00

+ Mária (10.výr.), manžel Štefan a zať Milan

4.6.

Utorok

18.00

Poďakovanie a za Božiu pomoc pre Viktora Kiripolského (55.nar.)

5.6.

Streda

18.00

+ Ladislav Jánoška a rodičia

6.6.

Štvrtok

18.00

+ Tibor Bednár

7.6.

Piatok

18.00

+ Ján Pisár (1.výr.)

8.6.

Sobota

8.00

+ Jozef Hudec (ned.90.nar.)

9.6.

Nedeľa

8.00

11.00

+ Vojtech, Emília Nevidaloví a rodičia

Za farníkov

 

 

 

 

9. júna - 10. nedeľa v období „cez rok“

 

 • V tomto týždni budem na púti v Medjugorii. Zastupovať ma bude p. farár z Bystričian.
 • V utorok je spomienka na sv. Barnabáša, apoštola. Je patrónom debnárov a tkáčov. Je pomocníkom pri sporoch a v smútku. Je ochrancom pred silným dažďom a krupobitím. Pôvodné meno mal Jozef Josiali, ale bol premenovaný na Barnabáša, čiže na „syna útechy“, lebo mal osobitný dar múdrej a prívetivej reči, ktorou vedel hocikoho presvedčiť. Vynikal v schopnosti potešiť a posilniť každého, kto sa trápil. Nepatril medzi „dvanástich“; až neskôr bol vybraný „za apoštola“ spolu s Pavlom, ktorý tiež nebol vybraným „apoštolom“ priamo Ježišom. Barnabáš a Pavol sa stali rovnako silné a významné osobnosti v prvotnej Cirkvi ako „dvanásti“. Po ich /Barnabáša a Pavla/ spoločnej misii v Antiochii po prvýkrát nazvali nasledovníkov Krista „kresťanmi“. Zdá sa, že ich takto nazvali nepriatelia, aby sa im vysmiali. Pomenovanie „kresťania“ však postupne nadobudlo dostatočnú úctu a nakoniec ho prijali všetci veriaci ako „oficiálne“ pomenovanie. Apoštol Barnabáš bol okolo r. 61 ukameňovaný na Cypre.
 • Vo štvrtok je spomienka na sv. Antona Paduánskeho, kňaza a učiteľa Cirkvi (1195-1231). Bol súčasníkom sv. Františka z Assisi, ktorý mu bol nadriadený. Je patrónom pri hľadaní stratených vecí a pred mocou diabla. Kňaz, profesor, predstavený, muž s vynikajúcou pamäťou, s neobyčajnou výrečnosťou, ale najmä osobitnou pokorou, skromnosťou a dobrotivosťou. Stal sa jedným z najvyhľadávanejších kazateľov. Na jeho kázne (museli sa konať na lúkach a námestiach) sa niekedy zišlo aj 30 tisíc ľudí. Okrem častého a veľmi plodného kázania aj veľa písal. 13. júna 1231 nečakane zamdlel a neskôr aj zomrel. Nakoľko sa pri jeho hrobe diali veľké a početné zázraky, necelý rok po smrti bol pápežom vyhlásený za svätého. Úcta k sv. Antonovi sa rýchlo rozšírila do celého sveta a je len málo kostolov, kde by chýbala socha tohto svätého (aj my ju máme v kaplnke sv. Anny). Najčastejšie sa vzýva pri hľadaní stratených vecí.
 • V nedeľu bude len jedna sv. omša. Žiaľ, čas sv. omše ešte neviem upresniť. Čas upresním v nedeľu, 9.6.; bude aj na farskej webovej stránke. Sv. omša bude jedna o 8:00. Vysluhovať ju bude salezián vdp. Jozef Kmec.
 • Upratovanie kostola v tomto týždni má na starosti skupina č. 12. ďakujem za obetavosť.

 

Deň

Čas

Úmysel

10.6.

Pondelok

-

-

11.6.

Utorok

17.00

+ Amália (15.výr.), Milan a rodičia

12.6.

Streda

-

-

13.6.

Štvrtok

17.00

+ Dušan Rybár (14.výr.)

14.6.

Piatok

-

-

15.6.

Sobota

-

-

16.6.

Nedeľa

8:00

+ Frederik Kiripolský

 

 

 

16. júna - 11. nedeľa v období „cez rok“

 

 • V tomto týždni budem na púti v Medjugorii. Zastupovať ma bude p. farár z Bystričian.
 • V piatok je spomienka na sv. Alojza Gonzágu, rehoľníka (1568-1591). Je patrónom študentov a mládeže. Bol zo šľachtického rodu. Od vojakov, ku ktorým ho brával jeho otec, vojenský generál, sa už ako malý chlapec naučil nadávať a kliať, ale pod vplyvom nábožnej matky sa začal postupne meniť. Hoci sa ocitol na kráľovskom španielskom dvore plnom samopaše a neviazanej zábavy, Alojz sa už tentokrát udržal čistým. I napriek možnostiam prepychového, nemravného a neviazaného života sa mládenec Alojz rozhodol pre opak, pre zasvätený život, čistotu, chudobu a službu blížnym, s čím dlho nesúhlasil jeho otec. Vzdal sa všetkého, vstúpil do rehole Jezuitov, ktorú založil bývalý španielsky vojak sv. Ignác z Loyoly. Zomrel iba 23 ročný v Ríme, keď sa viackrát nakazil od chorých na mor, ktorým slúžil. O svojej smrti vedel zo zjavenia už od svojich 19 rokov.
 • Upratovanie kostola v tomto týždni má na starosti skupina č. 13. ďakujem za obetavosť.

 

Deň

Čas

Úmysel

17.6.

Pondelok

-

-

18.6.

Utorok

17.00

+ Jozef Fábry, rodičia Fábryoví a Jánoškoví, Rudolf, Jozef a starí rodičia

19.6.

Streda

-

-

20.6.

Štvrtok

17.00

+ Rodina Nechalová, rodičia Abrahámoví

21.6.

Piatok

-

-

22.6.

Sobota

8.00

+ Mária Görögová (10.výr.), rodičia a súrodenci

23.6.

Nedeľa

8.00

11.00

+ Ján a Katarína Janovičoví, dcéra Mária a rodičia

Za farníkov

 

 

 

23. júna – 12. nedeľa v období „cez rok“

 

 • V pondelok je slávnosť, neprikázaný sviatok Narodenia Jána Krstiteľa. Cirkev slávi deň „narodenia pre tento pozemský život“ iba v prípade troch osôb: Pána Ježiša, Jeho matky Márie a Jána Krstiteľa. Všetkým ostatným sa slávi ako sviatok deň ich „narodenia pre nebo, pre večný život“; väčšinou je to deň ich smrti. sám Pán Ježiš Jána Krstiteľa označil za „najväčšieho spomedzi narodených zo ženy“.
 • V pondelok si pripomíname aj výročie začiatku Medjugorských zjavení (24.6.1981).
 • Vo štvrtok je ľubovoľná spomienka na Matku ustavičnej pomoci (MUP). Pôvodná ikona MUP je namaľovaná na doske z cédrového dreva (52x40 cm). Na obraze je vidieť, ako ešte malý Ježiš, ktorý však už vedel o svojich budúcich utrpeniach (zjavujú mu to dvaja anjeli na stranách), hľadá pomoc u svojej matky. Privinie sa k nej tak silno, až sa mu uvoľnila jedna sandálka a obidvoma rukami sa chytá jej "pevnej" pravej ruky. Mária jediná bola hodna "rozviazať mu remienok na obuvi". Je to Matka, ktorá si "mocne" chráni svoje dieťa a s rovnakou opaterou sa pozerá na všetkých ľudí, ktorí idú za jej Synom. V priebehu stáročí si tisíce ľudí na príhovor Matky ustavičnej pomoci vyprosili pomoc v ťažkostiach, záchranu pred stratou viery pre seba či pre svoje deti, a pod.
 • Hneď po sv. omši bude krátka pobožnosť k Matke ustavičnej pomoci.
 • Vo štvrtok po sv. omši bude adorácia (do 19.00 h.).
 • V piatok je spomienka na sv. Ireneja, biskupa a mučeníka (135-202). Irenej, pôvodom z dnešného Turecka, sa považuje za „otca dogmatiky“, čiže za otca teologickej disciplíny, ktorá fundovane vysvetľuje pravdy viery a vyvracia bludné nepravdy. Bol nebojácnym a úspešným obrancom pravej apoštolskej viery v prvotnej Cirkvi. Patril medzi najvzdelanejších ľudí svojej doby. Nevedno, prečo sa kňaz Irenej dostal až na územie dnešného Francúzska. Po mučeníckej smrti Lyonského biskupa sa stal jeho nástupcom. Je patrónom tých, ktorí odvážne a múdro bránia pravú vieru.
 • V piatok večer bude sv. omša z nasledujúcej slávnosti.
 • V sobotu (29.6.) je slávnosť, prikázaný sviatok sv. Petra a Pavla, apoštolov. Každý kresťan je viazaný zúčastniť sa v tento deň na celej sv. omši tak ako v nedeľu. Rovnako pripomínam záväzok zrieknutia sa odkladných manuálnych prác. Je to vynikajúca pomôcka na to, aby sa v našom vnútri zmenil všedný deň na deň slávnostný strávený pred Bohom a s Ním.
 • Peter a sv. Pavol sú dvaja najznámejší a pre Kristovu Cirkev najdôležitejší spomedzi apoštolov. Majú nenahraditeľný podiel na tom, že sa Evanjelium šírilo naozaj do celého sveta a že sa i napriek mnohým ťažkostiam všade zachovala pravá a čistá viera. Petrov učiteľský primát a Pavlova misijná činnosť sú snáď najväčším zázrakom v Kristovej Cirkvi. Obidvaja boli pre Kristovo meno umučení v Ríme.
 • V deň slávnosti apoštolov sv. Petra a Pavla je možné získať úplné odpustky za obvyklých podmienok (sv. spoveď, sv. prijímanie, modlitba na úmysel Sv. Otca). Získať ich môže ten, kto v tento deň úprimne použije nábožný predmet požehnaný biskupom alebo pápežom (ruženec, škapuliar, krížik, ...) a pridá vyznanie viery (Verím v Boha) alebo navštívi katedrálu či baziliku minor, a tam sa srdcom pomodlí Otče náš a Verím v Boha.
 • V piatok večer a v sobotu ráno bude pravidelná zbierka na dobročinné diela Svätého Otca „Halier sv. Petra“. Sú to milodary, ktoré idú priamo pápežovi a on sám ich rozdeľuje tam, kde je vo svete najväčšia potreba. Ďakujem za každý milodar.
 • V piatok bude hodinová tichá „nočná“ adorácia od 20.15 – 21.15 h. Príďte do školy modlitby srdcom.
 • V nedeľu sú ďakovné sv. omše na záver školského roka. Pozývam žiakov a študentov, aby sa poďakovali dobrému Bohu za pomoc počas štúdia.
 • Upratovanie kostola v tomto týždni má na starosti skupina č. 14. ďakujem za obetavosť.

 

Deň

Čas

Úmysel

24.6.

Pondelok

18.00

+ Radomír Kišš (ned.52.nar.)

25.6.

Utorok

18.00

+ Ján a Paulína Hudecoví, Jozef, Ernest a rodičia

26.6.

Streda

18.00

+ Katarína Brigantová

27.6.

Štvrtok

18.00

+ Anna Nižňanská (1.výr.)

28.6.

Piatok

18.00

+ Mária a Vasil Baranoví, súrodenci a rodičia

29.6.

Sobota

8.00

Za farníkov

30.6.

Nedeľa

8.00

11.00

+ Vincent (15.výr.), Júlia a deti

Za farníkov