Farské oznamy II/2024

26. februára - 2. pôstna nedeľa

 

 • Pôstny čas je neodmysliteľným prípravným časom k Veľkej Noci, volá nás k premene zmýšľania, k hlbšej osobnej modlitbe, viac do ticha a ústrania.
 • Vo štvrtok po večernej sv. omši bude adorácia do 19.00 h.
 • V piatok je prvý piatok v mesiaci. Spovedať budem hodinu pred každou sv. omšou.
 • Chorých a nevládnych budem spovedať v piatok od 9.00 h. do 12.00 h.
 • V piatok o 16.45 h. bude vyložená Najsvätejšia Sviatosť Oltárna a o 17.10 h. bude prvopiatková pobožnosť. Po nej bude krížová cesta.
 • V sobotu je prvá sobota mesiaca. Po sv. omši sa pomodlíme litánie k Panne Márii.
 • V sobotu o 18.00 h. bude stretnutie rodičov prvoprijímajúcich detí.
 • V nedeľu je prvá nedeľa v mesiaci. Počas sv. omší bude ofera na potreby farnosti. Za všetky milodary úprimne ďakujem.
 • V piatok o 17.15 h. a v nedeľu o 15.00 hod. sa budeme modliť pobožnosť krížovej cesty.
 • Aj v tomto roku ponúkneme na predaj veľkonočné pohľadnice. Zakúpiť si ich budete môcť v strede kostola.
 • Upratovanie kostola má v tomto týždni na starosti skupina č. 12. Vďaka za obetavosť.

 

Deň

Čas

Úmysel

26.2.

Pondelok

18.00

+ Ján a Anna (5.výr.) Nechaloví a deti

27.2.

Utorok

18.00

+ Ladislav Jánoška a rodičia

28.2.

Streda

18.00

+ Katarína Brigantová

29.2.

Štvrtok

18.00

+ Jozefína a Marián Hoffmannoví

1.3.

Piatok

18.00

+ Radomír Kišš

2.3.

Sobota

8.00

+ Mária a Dominik Fábryoví, synovia a vnuk Peter

3.3.

Nedeľa

8.00

11.00

Za farníkov

+ Emília Mendelová (10.výr.)

 

 

 

4. marca - 3. pôstna nedeľa

 

 • Sme v polovici pôstneho času. každý máme Kristom vykúpenú nesmrteľnú dušu. Pozvánka k  príprave na veľkonočné udalosti je ešte naliehavejšia.
 • V stredu počas sv. omše budeme udeľovať sviatosť pomazania chorých; pristúpiť môžu pokrstení po dovŕšení 60. r. života (bez ohľadu na chorobu) a chorí (bez ohľadu na vek; aj deti). Sviatosť sa musí prijať v stave milosti, bez ťažkého hriechu, po sv. spovedi.
 • Vo štvrtok po večernej sv. omši bude adorácia do 19.00 h.
 • V piatok o 17.15 h. a v nedeľu o 15.00 h. sa budeme modliť pobožnosť krížovej cesty.
 • V nedeľu (10.3.) je tzv. „Nedeľa laetare“, čiže „Nedeľa radosti“. Na znak čistej radosti sa výnimočne používa ružová liturgická farba, ktorá sa používa iba dvakrát v roku, a to v „Nedele radosti“ pred Veľkou Nocou a pred Vianocami.
 • Upratovanie kostola v tomto týždni má na starosti skupina č. 13. Vďaka za obetavosť.

 

Deň

Čas

Úmysel

4.3.

Pondelok

-

-

5.3.

Utorok

18.00

+ Ondrej a Katarína Nechaloví a deti

6.3.

Streda

18.00

+ Mária (15.výr.) a Valent Tadialoví, rodičia a súrodenci

7.3.

Štvrtok

18.00

+ Valent a Anna Žiakoví, brat Albín a rodičia

8.3.

Piatok

18.00

+ Michal a Anna Šimoví, Mária Fábryová

9.3.

Sobota

8.00

+ Michal, Helena Hudecoví a deti

10.3.

Nedeľa

8.00

11.00

Za farníkov

+ Ivan Fábry

 

 

10. marca - 4. pôstna nedeľa - Laetare

 

 • Vo štvrtok po večernej sv. omši bude adorácia (do 19.00 h.).
 • V piatok o 17.15 h. a v nedeľu o 15.00 hod. sa budeme modliť pobožnosť krížovej cesty.
 • V nedeľu (26.3.) máme 5. pôstnu, tzv. „Smrtnú nedeľu“. V sobotu sa zahalia všetky obrazy a kríže v kostole; tak to zostane až do veľkonočnej vigílie na Bielu sobotu (kríže zostanú zahalené do Veľkého piatku). Je to starobylý zvyk, ktorý hlbšie zvýrazňuje blízkosť Pánovho utrpenia.
 • Prosím o osobitné milodary na kvetinovú výzdobu Božieho hrobu a na Veľkonočnú nedeľu.
 • Sekcia pre mládež (DC Maják) organizuje aj v tomto roku tzv. „Kvetný víkend“ v Banskej Bystrici. Všetky informácie sú na dcmmajak.sk.
 • V strede kostola je „Pôstna krabička pre Afriku“. Krabičku si môžete zobrať aj do domácnosti.
 • Upratovanie kostola v tomto týždni má na starosti skupina č. 14. Vďaka za obetavosť.

 

Deň

Čas

Úmysel

11.3.

Pondelok

18.00

+ Michal Hudec, Helena a deti

12.3.

Utorok

18.00

Poďakovanie a za Božiu pomoc pre Máriu (80.nar.) a manžela Milana (84.nar. a 58.výr. sobáša)

13.3.

Streda

18.00

+ Zlatica Hájovská (1.výr.)

14.3.

Štvrtok

18.00

+ Tibor Bednár

15.3.

Piatok

18.00

+ Ladislav Jánoška a rodičia

16.3.

Sobota

8.00

+ Jozef Mendel (18.výr.)

17.3.

Nedeľa

8.00

11.00

Za farníkov

+ Jozef Mendel, rodičia a ostatná rodina

 

 

 

17. marca - 5. pôstna nedeľa – Smrtná nedeľa

 

 • Chorých a nevládnych k Veľkej Noci budem spovedať vo štvrtok, 21.3. od 9.00 h. Prosím prihlásiť tých, čo sa spovedajú len na sviatky.
 • V utorok je slávnosť, neprikázaný sviatok sv. Jozefa, ženícha Panny Márie. Obrovské dielo vykúpenia by nebolo možné bez hrdinského postoja tohto jednoduchého, ale zato rozumného, vyzretého a citlivého muža. Sv. Jozefovi právom patrí osobitná úcta, vďaka a oslava.
 • Vo štvrtok po večernej sv. omši bude adorácia (do 19.00 h.).
 • V piatok o 17.15 h. a v nedeľu (24.3.) o 14:00 hod. (kvôli spoločnej sv. spovedi u nás) sa budeme modliť pobožnosť krížovej cesty.
 • V posledný piatok v mesiaci mávame „Nočnú adoráciu“. Keďže budúci piatok nemôže byť, bude tento piatok od 20.15 do 21.15 h.
 • V nedeľu je „Kvetná“ nedeľa. Už od 7. storočia Cirkev v tento deň požehnáva zelené ratolesti. Nezabudnite si doniesť bahniatka (maňúšky), olivové alebo palmové ratolesti, ktoré budú posvätené /niekoľko kusov bude aj v kostole/. Bahniatka, ktoré má kňaz, sa neskôr spália na jemný popolec, ktorý sa používa pri obradoch Popolcovej stredy budúceho roku. Bahniatka si odnesiete domov ako posvätenú vec. Podľa tradície sa posvätené ratolesti zakladajú napr. za náboženské obrazy, zapichujú do trámov, dávajú do vázy a kedysi sa dávali aj do poľa, záhrady či do maštale. Je to symbol úprimného a najmä "živého" uvítania prichádzajúceho Ježiša, ktorý slávnostne vchádza do Jeruzalema, čiže do "brán" našich sŕdc.
 • Na Kvetnú nedeľu sa spievajú Pašie. Z dôvodu spevu Pašií bude v nedeľu výnimočne iba jedna sv. omša, a to o 10.30 h.
 • Na Kvetnú nedeľu je zároveň aj „zbierka pre mládež“, pre rôzne mládežnícke aktivity. Ďakujem za milodary.
 • Upratovanie kostola v tomto týždni má na starosti skupina č.1. Ďakujem za obetavosť.

 

Deň

Čas

Úmysel

18.3.

Pondelok

18.00

+ Jozef Nechala

19.3.

Utorok

18.00

+ Jozef Mojžiš, rodičia Hudecoví a Mojžišoví

20.3.

Streda

18.00

+ Jozef Pisár, syn Jozef a rodičia

21.3.

Štvrtok

18.00

Poďakovanie a za Božiu pomoc pre Janu Dudovú (40.nar.)

22.3.

Piatok

18.00

+ Milan Hudec (2.výr.), rodičia Hudecoví a Mikuloví

23.3.

Sobota

8.00

+ Emília (1.výr.) a Jaroslav Nechaloví

24.3.

Nedeľa

10.30

Za farníkov

 

 

 

24. marca - Kvetná nedeľa – Nedeľa utrpenia pána – Veľký týždeň

 

 • Od Kvetnej nedele až do Veľkonočnej nedele sa každý deň číta komentár. Prosím lektorov, aby prišli čítať.
 • Počas Veľkého týždňa sa nebudeme modliť spoločnú modlitbu po sv. prijímaní; bude sa len spievať z JKS.
 • pondelok, 25.3., sa bude robiť veľké upratovanie kostola pred Veľkou Nocou. Upratovať sa bude po sv. omši od 17.45 h. prosím, obetujte sa a príďte pomôcť viacerí. Prosím najmä členov skupiny č.2, aby sa obetovali a prišli.
 • v utorok budem ešte spovedať od 17.00 h. Je to posledná možnosť vyspovedať sa.
 • V stredu o 17.15 h. sa pomodlíme poslednú krížovú cestu.
 • Štyridsaťdňové pôstne obdobie uzavrieme v stredu krátkou kajúcou pobožnosťou hneď po krížovej ceste.
 • Prosím pomocníkov, aby sa dohodli a pripravili „Boží hrob“.
 • Prosím lektorov, aby sa zapísali na čítanie Božieho slova počas dní Trojdnia.
 • V tomto týždni je už tzv. „Veľký týždeň“ (alebo aj „svätý týždeň“ či „pašiový týždeň“). Vo štvrtok, večernou sv. omšou, začína tzv. „Triduum“, čiže „Posvätné trojdnie Veľkej Noci“.
 • Vo štvrtok je prvý deň, tzv. „Zelený štvrtok“. O 9.30 h. bude v Banskej Bystrici tzv. „Sv. omša svätenia olejov“, na ktorej budú prítomní všetci kňazi diecézy. Je to pamiatka na ustanovenie sviatosti kňazstva.
 • Druhá sv. omša v tento deň sa volá „Omša na pamiatku Pánovej večere“; pamiatka ustanovenia sviatosti Eucharistie.
 • Po sv. omši je možnosť zostať na tichej osobnej adorácii do 19.30 h. Je to duchovné „zotrvanie v Getsemanskej záhrade“ pri Ježišovi.
 • Najsvätejšia Sviatosť Oltárna bude vo štvrtok po príchode do kostola už v bočnej kaplnke sv. Anny. Prosím, aby ste si pokľakli smerom k bočnému oltáru; hlavný oltár bude bez Eucharistie.
 • V piatok je druhý deň, tzv. „Veľký piatok“ – deň utrpenia a smrti Pána Ježiša. V tento deň je v celej cirkvi prísny pôst a jediný deň, kedy nie je sv. omša, ale posvätné obrady. Obrady budú o 15.00 h. /v hodine Ježišovej smrti/, pri ktorých sa otvorí „Boží hrob“.
 • Podľa tradície sa na Veľký piatok modlia kňazi Posvätné čítanie a Ranné chvály spolu s veriacimi. Budú ráno o 8.00 h. Prosím, príďte.
 • Prosím, aby ste sa v strede kostola zapísali na „stráženie Božieho hrobu“, aby pri Božom hrobe vždy niekto bol. Prosím, zapíšte sa aj viacerí, aby Boží hrob a Najsvätejšia Sviatosť Oltárna nikdy neboli bez dozoru.
 • Na poklonu pri Božom hrobe je možnosť zostať do 19.30 h.
 • V sobotu je „Biela sobota“. Počas celého dňa bude možnosť pristúpiť k poklone k Božiemu hrobu.
 • Posvätné čítanie a Ranné chvály sa budeme modliť o 8.00 h. Hneď potom sa sprístupní Boží hrob.
 • „Veľkonočná vigília“ začína sv. omšou po západe slnka o 19.30 h.
 • V nedeľu je „Veľkonočná nedeľa“, deň zmŕtvychvstania Pána, najväčší kresťanský sviatok v kalendárnom roku. O 11.00 h. bude hrať dychovka.
 • Úplné odpustky možno získať každý deň: vo štvrtok recitovaním „Tantum Ergo“; v piatok za nábožnú poklonu kríža pri (po) slávení; v sobotu za obnovu krstných sľubov. Nezabudnite na to a využite túto šancu.

 

Deň

Čas

Úmysel

25.3.

Pondelok

17.00

+ Jozef Kováč, rodičia Jánoškoví a Kováčoví

26.3.

Utorok

18.00

+ Ladislav a Helena Hudecoví, rodičia, Milan a Jozef

27.3.

Streda

18.00

+ Katarína Brigantová

28.3.

Štvrtok

17.00

+ Ján a Katarína Janovičoví, zať Miroslav, dcéra Mária a rodičia

29.3.

Piatok

15.00

x

30.3.

Sobota

19.30

+ Ondrej a Emília Dadoví, Anna Móresová a rodičia

31.3.

Nedeľa

8.00

11.00

+ Jozef Hlaváč

Za farníkov


Spoločné sv. spovede k veľkej noci - 2024

Sobota

16.3.

10.30-11.30 h.

Veľké Uherce, Pažiť, Veľké Kršteňany

Sobota

16.3.

13.30-14.30 h.

Horná Ves, Radobica, Ľubianka, Oslany

Nedeľa

17.3.

15.00-16.30 h.

Bystričany, Z. Kostoľany, Šimonovany

Piatok

22.3.

16.00-17.00 h.

Šípok, Malé Uherce

Sobota

23.3.

10.00-11.30 h./13.30-14.30 h.

Partizánske - mesto

Nedeľa

24.3.

15.00-16.00 h.

Kamenec p.V., Čereňany, Chalmová, Kolačno