Sv. Júda Tadeáš

Miesto útechy v kamenci pod vtáčnikom, kaplnka Sv. Júdu Tadeáša,

patróna ľudí v beznádeji, v zúfalstve, v krajnej núdzi, v ťažkých životných situáciách

 

Nakoľko sa mnohí a často pýtajú na sv. Júdu Tadeáša a pýtajú sa na zvláštnu „šatku s tvárou“ v jeho rukách, opäť pripomínam základné faktografické údaje o sv. Júdovi Tadeášovi.
Pripomínam, že kaplnka je nedokončená, chýba strecha, vstupná bránička, drobná dekorácia, lavička na sedenie, miesto pre kvety, úprava okolia. To všetko sa bude robiť postupne podľa dostupnosti finančných prostriedkov.
Význam mena Júda: horlivý spolupracovník (Boha)
Význam mena Tadeáš: chvályhodný, vľúdny, láskyplný
Sviatok (na západe spolu so sv. apoštolom Šimonom): 28. októbra (na východe sám): 19.6.
 
Apoštol Júda, na rozlíšenie od apoštola Judáša, ktorý sa stal zradcom, dostal prímenie Tadeáš.
Žil v 1. st. p. Kr. Bol synom Kleofáša (pravdepodobne to bol brat sv. Jozefa; Kleofáš bol umučený pre vieru) a Márie (Kleofášovej), ktorá sa vo Svätom písme nazýva „sestrou“ Panny Márie (bola jej sesternicou).
Júdovým bratom bol apoštol Jakub Mladší, prvý jeruzalemský biskup, a Šimon, druhý jeruzalemský biskup. Najpravdepodobnejšie bol ženatý, mal viacero detí a pôvodom bol roľník. Podľa tradície Júda po Zoslaní Ducha Sv. ohlasoval evanjelium v Júdsku, Samárii, Sýrii a Mezopotámii. Okolo roku 64 napísal list, ktorý patrí medzi knihy Nového zákona (Júdov list). List bol známy, dosvedčuje to aj skutočnosť, že ho cituje sv. Peter vo svojom Druhom liste. Júda v ňom napomína veriacich k stálosti vo viere a varuje pred hriechom a bludmi, ktoré sa vtedy začínali šíriť. Asi okolo roku 70, v dobe zničenia jeruzalemského chrámu, bol Júda Tadeáš aj so Šimonom Horlivcom umučený v Suanire pri Babylone. O spôsobe ich umučenia nevieme nič hodnoverné. Možno boli ukrižovaní (v tej dobe to bolo rozšírené), možno boli na smrť ubití palicou (preto sa zobrazuje s palicou v ruke). Podľa inej tradície títo dvaja svätci podstúpili mučeníctvo v Arménsku, kde im odpílili údy (ruky a nohy) a potom ich sťali. Na tomto môže byť postavené aj ich spoločné zobrazovanie – s pílou a sekerou.
 
Uzdravenie kráľa Abgara z Edessy - Sv. apoštol Júda Tadeáš je najčastejšie zobrazovaný s obrazom tváre Pána Ježiša na prsiach (na medailóne alebo na šatke). Tento zvyk vychádza z legendy o uzdravení kráľa z Edessy. Abgar, kráľ Edessy (v súčasnosti mesto Urf v Turecku), bol postihnutý leprou. Počul o zázrakoch Pána Ježiša a vyslal posla s prosbou k Ježišovi, aby prišiel a uzdravil ho. Lenže Ježiš nemohol vyslyšať jeho prosbu. preto kráľ poslal odkaz, aby Ježiš aspoň niekoho poslal, kto by ho vyliečil.
Kráľ dychtivý mať aspoň obraz toho veľkého divotvorcu, poslal umelca, aby vytvoril Jeho portrét. Ale umelec oslepený jasom Ježišovej tváre nebol schopný maľovať a splniť svoju úlohu.
V tej chvíli Pán Ježiš v láskyplnom súcite priložil na tvár kúsok plátna a otlačil naň svoje rysy. Umelec to plátno priniesol svojmu panovníkovi, ktorý sa mu veľmi potešil.
Keď apoštol Júda Tadeáš prišiel do Edessy po Pánovom nanebovstúpení, uzdravil Abgara z jeho strašnej nemoci, jeho a celú jeho rodinu obrátil k pravdám Evanjelia. Preto legenda dáva kúsok plátna s milosrdnou Ježišovou tvárou na prsia sv. Júdu Tadeáša, rovnako milosrdného a milostivého muža ako bol sám Ježiš.
 
V moderných časoch sa sv. Júda Tadeáš stal veľmi obľúbeným ako patrón v ťažkostiach, v úzkostiach, v „beznádejných prípadoch“.
 
Hovorí sa, že jeho patrónstvo vzniklo vďaka tomu, že ho dlho nikto nevzýval, lebo jeho meno sa podobalo na meno Judáša, ktorý bol zlodejom a zradcom a ktorého meno sa nikdy s ničím dobrým nespájalo.
Práve preto, ak si niekto na neho úprimne a s dôverou spomenie, svätec pomáha vždy, aj v najzúfalejších situáciách. Podľa osobného svedectva mnohých je to čistá pravda; jeho orodovanie mnohí potvrdzujú ako veľmi účinné a mnohým pomohlo z veľkých ťažkostí a zúfalstva.
Zbožná úcta k sv. apoštolom by sa mala stále udržiavať, lebo oni boli prvými učiteľmi pravej viery v Krista. V stredoveku boli apoštoli veľmi uctievaní, ale v súčasnej materialistickej dobe úcta k ním silne poklesla. Pravdou však je, že úcta k sv. Júdovi Tadeášovi v posledných rokoch veľmi narastá.