Farské oznamy XI/2021

21. novembra 2021 - 34. nedeľa „cez rok“ – nedeľa Krista kráľa

 

Od 22. novembra môže byť na verejných bohoslužbách max. 50 osôb riadne zaočkovaných alebo po prekonaní kovidu do 180 dní. Prosím, aby ste mali pri sebe o tom doklad a v prípade výzvy sa mohli preukázať. Prosím, aby na verejné bohoslužby v tomto čase prichádzali len tie osoby, ktoré spĺňajú podmienky. Nezaočkovaným je vstup do interiéru chrámu dočasne zakázaný (na tri týždne).

Pre nezaočkovaných platí individuálna pastoračná starostlivosť. Každý, kto by v tomto čase chcel prijať/prijímať sviatosť zmierenia (sv. spoveď), sv. prijímanie (Najsv. Eucharistiu) alebo mal akúkoľvek inú duchovnú potrebu, nech sa mi ozve osobne či telefonicky.

Kto by svoj úmysel sv. omše nechcel odslúžiť alebo by ho chcel preložiť na budúci rok, nech mi to včas oznámi. V opačnom prípade bude každá sv. omša odslúžená tak, ako je tu uvedené. ĎAKUJEM.

 • V pondelok je spomienka na sv. Cecíliu, pannu a mučenicu. Bola mladou kresťankou prvotnej Cirkvi. Za cisára Marca Aurelia bola mučená horúcou parou a potom jej tri razy zaťali mečom do krku. Ťažko ranená mladá žena tri dni umierala ležiaca na zemi v nepredstaviteľných bolestiach. Je pochovaná v katakombách sv. Kalixta v Ríme, hneď pri "Krypte pápežov". Takmer 300 rokov po smrti otvorili jej hrob a jej telo našli takmer bez porušenia. Sochár Maderna vytesal svetoznámu mramorovú sochu, vernú kópiu, z výzoru a polohy jej tela. Je patrónkou muzikantov, spevákov, básnikov, hudobníkov a výrobcov hudobných nástrojov.
 • V stredu je spomienka na sv. Ondreja Dung-Laka, kňaza a spoločníkov, vietnamských mučeníkov. Jedná sa o 117 umučených pre Kristovo meno /58 biskupov a kňazov a 59 laikov/. Pochádzali z rôznych častí Vietnamu. Prenasledovanie kresťanov od 18. stor. dodnes neustalo /krutých panovníkov vystriedali komunisti/. Napriek prenasledovaniu tam počet veriacich neustále rastie.
 • Vo štvrtok po sv. omši bude do 18.00 h. krátka adorácia.
 • Prvou adventnou nedeľou (28.11.) začíname nový liturgický rok 2021-2022.
 • Na prvú adventnú nedeľu, bude tradičná pravidelná jesenná zbierka na charitu. Darované peniaze ostávajú v našej diecéze a pomáha sa nimi rodinám v krajnej núdzi, slobodným matkám v núdzi, bezdomovcom, a pod.
 • Prosím, aby ste si v nedeľu priniesli svoje domáce adventné vence na požehnanie. Poukladajte ich pred obetným stolom. Božské požehnanie si potom spolu s vencom odnesiete do svojho príbytku. Každá kresťanská domácnosť by mala mať doma svoj adventný veniec a aspoň v niektorý večer sa pri zažatom venci spoločne modliť.
 • Kto mal adventný veniec požehnaný minulý rok, stačí, ak si prinesie na požehnanie len nové sviece.
 • Kto si adventný veniec či sviece kvôli opatreniam nedokáže priniesť do kostola, nech si ich doma požehná sám sv. vodou.
 • Na predaj sú vianočné pohľadnice. Sú vyložené v strede kostola pri černoškovi.
 • Upratovanie kostola v tomto týždni má na starosti skupina č. 1. ďakujem za obetavosť.

 

Deň

Čas

Úmysel

22.11.

Pondelok

17.00

+ Cecília a Ondrej Žiakoví, deti a nevesty

23.11.

Utorok

17.00

+ Mária Danišová Kollárová (pohr.)

24.11.

Streda

17.00

+ Ľudovít Nechala

25.11.

Štvrtok

17.00

+ Rodičia Mihálikoví a Košovskí

26.11.

Piatok

17.00

+ Michal a Mária Rybároví (ned.100.nar.) a Ladislav Žiak (15.výr.)

27.11.

Sobota

17.00

+ Ján Duda

28.11.

Nedeľa

8.00

11.00

+ Rodičia Gabriel a Valéria Vraniakoví, Ján a Matilda Koritiakoví

Za farníkov

 

 

 28. novembra 2021 - Prvá adventná nedeľa

 

 • Adventné obdobie je čas prípravy na Vianoce. Súčasťou prípravy sú aj tzv. RORÁTY. Podľa starobylého zvyku sv. omše v tieto dni začínajú ráno o 6.00 h. Je to hlboká duchovná symbolika, ktorá poukazuje na Ježiša, ktorý nám do „tmy“ života priniesol seba a so sebou „svetlo“ života. Roráty začínajú spevom latinskej piesne „Rorate coeli“ a potom nasleduje sv. omša k Panne Márii, ktorá je ústrednou postavou kresťanského adventu. Prosím, príďte na roráty. Naši starí otcovia a mamy sa brodili snehom, aby prišli; príďte aj vy; pozývam aj deti. Z čistej obety sa človek poteší, nie unaví.
 • Rorátne sv. omše sa budú celebrovať len pri sviečkach. Doneste si sviečky alebo malé olejové lampy (nie lampáše na baterky). V laviciach budú malé stojančeky na sviečky.
 • Prosím, aby ste denné modlitby, aspoň tie večerné, vykonávali spoločne, so svojou rodinou a pri zažatom adventnom venci.
 • Aj v kostole sa budeme všetky modlitby modliť pri zažatom adventnom venci, aj tie pred sv. omšou.
 • V adventnom období sa modlitba Anjel Pána nerecituje, ale spieva, a to hneď po skončení sv. omše. Adventné „Anjel Pána“ spieva aj kňaz, preto neodchádza hneď do sakristie. Prosím prítomného organistu, aby hral a spieval.
 • Advent je čas vnútorného i vonkajšieho stíšenia a zamýšľania sa nad pravdami príchodu Ježiša Krista. Medzi typické adventné predsavzatia patrí obmedzenie zábavy, odrieknutie si médií (TV, počítač, hry) na minimum a väčší záujem o duchovné veci.
 • V tomto týždni máme zimné kántrové dni, a to v stredu, v piatok a v sobotu. Záväzný z nich je jeden deň. Budeme sa modliť za príchod Kristovho kráľovstva do rodín, za duchovnú obnovu rodín, za pokoj a spravodlivosť vo svete.
 • Vo štvrtok po sv. omši bude adorácia do 18.00 h.
 • Vo štvrtok je prvý štvrtok v mesiaci, budeme prosiť o nové kňazské a duchovné povolania aj v našej farnosti.
 • V piatok od 9.00 h. budem spovedať chorých, ktorí pristupujú k sv. spovedi každý mesiac.
 • V piatok je prvý piatok v mesiaci. O 16.00 h. bude vyložená Najsvätejšia Sviatosť Oltárna a o 16.45 h. bude prvopiatková pobožnosť. Vo všedné dni spovedám hodinu pred každou sv. omšou.
 • V sobotu je prvá sobota v mesiaci. Po sv. omši sa pomodlíme litánie k Panne Márii.
 • Na druhú adventnú nedeľu (5.12.) budeme sláviť tzv. „Biblickú nedeľu“. Je dôležité, aby kresťania považovali Božie slovo za základný zdroj pravdy života. Zároveň je to prvá nedeľa
 • Upratovanie kostola v tomto týždni má na starosti skupina č. 2. Vďaka za obetavú službu.

 

Deň

Čas

Úmysel

29.11.

Pondelok

17.00

+ Ivan Fábry

30.11.

Utorok

06.00

+ Dominik a Anastázia Žiakoví a rodičia

1.12.

Streda

17.00

+ Marián Žember a Ondrej Fábry

2.12.

Štvrtok

17.00

+ Dušan a Anna Žiakoví

3.12.

Piatok

17.00

+ Mária (ned.100.nar.), Mária a Valent Mendeloví, rodičia, súrodenci, zať Milan a Ján

4.12.

Sobota

06.00

+ Martin a Helena, starí rodičia a ostatná rodina

5.12.

Nedeľa

8.00

11.00

Za farníkov

+ Peter a Paulína Hurtišoví a rodičia

 

 

 5. decembra 2021 - druhá adventná nedeľa

 

 • Na adventnom venci si od dnešného dňa zažíname aj druhú sviečku.
 • Pokiaľ je to čo len trochu možné, svoje osobné i spoločné modlitby si vykonávajte pri svetle adventných sviečok.
 • V pondelok je ľubovoľná spomienka na sv. Mikuláša, biskupa. Z jeho života vieme, že začiatkom 4. stor. sa stal biskupom na území dnešného Turecka. Už od detstva vynikal dobrotivým srdcom. Ako biskup zachraňoval uväznených, otrokov, trpiacim pomáhal priam zázračným spôsobom. Mnohé svoje skutky robil tajne, aby nikto z ľudí nevedel, kto im pomohol. Je patrónom Ruska, námorníkov, lekárnikov, voňavkárov, ale najmä detí.
 • V utorok je spomienka na sv. Ambróza, biskupa a učiteľa Cirkvi. Je patrónom včelárov. Patrí medzi štyroch veľkých západných učiteľov Cirkvi. Svoje nadanie zúročil u najlepších učiteľov tých čias. zastával vysoké štátne funkcie. Získal si obdiv svojou vzdelanosťou, výrečnosťou, spravodlivosťou a láskou. Po smrti milánskeho biskupa ľudia chceli za biskupa Ambróza, hoci bol vysoký štátny úradník, nebol ani pokrstený a nemal teologické vzdelanie. Bránil sa tomu, ale ľud neustúpil. Po dôkladnej príprave sa nakoniec dal pokrstiť, vysvätiť za kňaza a hneď aj na biskupa. Na jeho kázne začal chodiť aj Augustín, ktorého potom pokrstil a ktorý sa stal jedným z najväčších svätcov a učencov všetkých čias. Biskup Ambróz sa sám snažil doštudovať to, čo mu chýbalo z teologického vzdelania, začal mnoho písať, až sa nakoniec pre svoje neobyčajné dielo stal učiteľom Cirkvi. Bola to vskutku výnimočná a jedinečná osobnosť.
 • V stredu je slávnosť, prikázaný sviatok Nepoškvrneného počatia Panny Márie. Úprimná úcta k Panne Márii nepoškvrnenej, uchránenej od dedičného hriechu v okamihu počatia, bola "pretavená" do dogmy, ktorá bola slávnostne sformulovaná a vyhlásená na I. Vatikánskom koncile, 8. 12. 1854, pápežom Piom IX. O štyri roky sa Panna Mária zjavila sv. Bernadette Soubirousovej v Lurdoch a na otázku, ako sa volá, odpovedala: "Som Nepoškvrnené počatie".
 • Vo štvrtok po sv. bude adorácia do 18.00 h. Príďte a presvedčte sa, že živý Ježiš prebýva medzi nami.
 • V piatok (10.12.) od 9.00 h. budem spovedať chorých, ktorí pristupujú ku sv. spovedi iba na sviatky.
 • Upratovanie kostola v tomto týždni má na starosti skupina č. 3. Vďaka za obetavú službu.

 

 Deň

Čas

Úmysel

6.12.

Pondelok

17.00

+ Anna Stančiaková a rodičia

7.12.

Utorok

6.00

+ Eva Fábryová (pohr.)

8.12.

Streda

17.00

Za farníkov

9.12.

Štvrtok

17.00

+ Jozefína Šimová (1.výr.)

10.12.

Piatok

17.00

+ Ľuboš Lauš (10.výr.)

11.12.

Sobota

06.00

+ Ivan Benko, rodičia Katarína a Ján

12.12.

Nedeľa

08.00

11.00

Za farníkov

Poďakovanie a za Božiu pomoc pre Žanetu Kiripolskú

 

V prípade, že sa situácia medzitým akokoľvek zmení, k lepšiemu či k horšiemu, oznámim vám to cez SMS.