Farské oznamy VI/2021

1.augusta 2021 - 18. nedeľa v období „cez rok“ – prázdninový režim

 

 • V pondelok, 2.8., je tzv. „Porciunkula“ sv. Františka Assiského. V tento deň možno získať úplné odpustky. Skutok predpísaný na získanie odpustkov je: návšteva farského alebo františkánskeho kostola spojená s Modlitbou Pána (Otče náš) a vyznanie viery (Verím v Boha). Okrem toho treba splniť tri tradičné podmienky: sv. spoveď, sv. prijímanie a modlitba na úmysel s Otca (Otče náš, Zdravas, Sláva).
 • V stredu je spomienka na sv. Jána Mária Vianneyho, kňaza. Kňaz, ktorému štúdium vôbec nešlo, nepomohlo mu ani doučovanie a na skúškach prepadával. Ku kňazskej vysviacke dostal výnimku od biskupa. Bol však neobyčajne nábožný a dobrotivý. Vynikal láskou, akú u nikoho nikdy nevideli. Od Boha celkom odvrátenú obec Ars priviedol späť k Bohu. Do Arsu za svätým kňazom chodili tisícové zástupy ľudí z celého Francúzska. Spovedal denne aj 20 hodín. Vedel čítať ľuďom myšlienky a poznal ich svedomie. 4. augusta 1859, vo veku 73 rokov, umrel od vyčerpania, ale s úsmevom na perách. Je patrón kňazov, spovedníkov a farárov.
 • Vo štvrtok je prvý štvrtok v mesiaci. Je to deň osobitných modlitieb za nové kňazské a rehoľné povolania.
 • Vo štvrtok po sv. omši bude adorácia (do 19.00 h.).
 • V piatok je sviatok Premenenia Pána. Je to pripomienka udalosti, keď sa Ježiš, Boží Syn, navonok vyzerajúci ako človek, po prvýkrát ukázal v Božskej sláve. Traja apoštoli sa ocitli v neopísateľnom zjave Božej slávy. Apoštol Peter vyjadril túžbu zostať v tejto Božskej kráse. Nevieme kedy a kde sa táto udalosť odohrala. Pravdepodobne na vrchu Tábor v Galiley, v druhom roku Ježišovho verejného účinkovania.
 • V piatok je prvý piatok v mesiaci. Spovedať budem hodinu pred každou sv. omšou.
 • Chorých a nevládnych budem spovedať v piatok od 9.00 h. do 12.00 h.
 • V piatok o 17.00 h. bude vyložená Najsvätejšia Sviatosť Oltárna a o 17.45 h. bude prvopiatková pobožnosť. Pozývam všetkých k obnoveniu mesačnej sv. spovede a k obnoveniu úcty k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu.
 • V sobotu je prvá sobota mesiaca. Po sv. omši sa pomodlíme litánie k Panne Márii.
 • V sobotu večer bude sv. omša s platnosťou za nedeľu.
 • Upratovanie kostola má v tomto týždni na starosti skupina č.1. Vďaka za obetavosť.

 

Deň

Čas

Úmysel

2.8.

Pondelok

18.00

+ Miroslav Balla, rodičia a súrodenci

3.8.

Utorok

18.00

+ Anton a Zlatica Vrškoví, rodina Juríčková a Halašková

4.8.

Streda

18.00

+ Anna Stančiaková (pohr.)

5.8.

Štvrtok

18.00

+ Dušan a Anna Žiakoví

6.8.

Piatok

18.00

+ Michal a Anna Šimoví, Mária Fábryová a Jozef

7.8.

Sobota

18.00

+ Antónia (25.výr.), manžel Anton a zať Emil

8.8.

Nedeľa

8.00

11.00

+ Ján a Antónia Pastierikoví a dcéra Anna

Za farníkov

 

 

 

 8. augusta 2021 - 19. nedeľa v období „cez rok“ – prázdninový režim

 

 • V pondelok je sviatok sv. Terézie Benedikty z kríža, panny a mučenice, spolupatrónky Európy (známa aj pod menom Edita Steinová). Poľská židovka, výnimočná študentka s doktorátom, ktorá z celej duše hľadala pravdu. Dôkladne preštudovala všetky svetové náboženstvá. Ako 31 ročná sa nechala pokrstiť v Katolíckej Cirkvi a vstúpila do prísnej rehole karmelitánov v Nemecku. Počas II. sv. vojny, hoci mohla utiecť, neurobila to a neskôr ju umučili v koncentračnom tábore v plynovej komore. Napriek ťažkým pomerom žila krásny a odovzdaný život a napísala jedinečné diela o Bohu a o duchovnom živote.
 • V utorok je sviatok sv. Vavrinca, diakona, mučeníka. Narodil sa v prvej polovici tretieho storočia v Španielsku. Vychovaný bol v Ríme. Ako blízky spolupracovník pápeža sv. Sixta II. bol za čias cisára Valeriána kruto mučený, bičovaný bičmi s olovenými guľkami na konci, mlátený kyjmi, naťahovaný na škripci; nakoniec bol zaživa upečený na veľkom rošte. Mladý diakon sa svojej viery nevzdal i napriek brutálnemu mučeniu. Okolo stojaci vojaci sa pri pohľade na spokojného Vavrinca obrátili na vieru. Svoju dušu odovzdal Bohu 10. augusta 258. Je patrónom Španielska, Ríma, diakonov, kuchárov, vojakov, pred požiarmi a popáleninami.
 • V stredu je spomienka na sv. Kláru, pannu. Bola spoločníčkou sv. Františka z Assisi, syna bohatého obchodníka, ktorý pre Krista opustil všetko. Aj ona – z bohatej rodiny - opustila všetko a úplne sa zasvätila Bohu. Veľa trpela, ale vždy s radosťou, že môže trpieť spolu s Kristom. Nasledovali ju mnohé dievčatá, najmä z bohatých rodín, napr. aj princezné kráľovských rodín z Čiech, Francúzska či Poľska. Na jej pohrebe sa zúčastnil aj sám pápež. Je patrónkou vyšívačiek, práčiek, nevidiacich, chorých.
 • Vo štvrtok po sv. omši bude adorácia (do 19.00 h.).
 • V sobotu je spomienka na sv. Maximiliána Kolbeho, kňaza a mučeníka. Poľský kňaz, veľký ctiteľ Panny Márie. Počas uväznenia v koncentračnom tábore v Osvienčime sa hrdinsky obetoval a vymenil sa s jedným z desiatich mužov, ktorí boli na výstrahu odsúdení na krutú smrť hladom. Dva týždne veľmi trpel bez jedla a vody. Žil najdlhšie zo všetkých odsúdených, ktorých povzbudzoval, aby neumierali zúfalí. Keď zostal nažive už iba on jediný, dali mu smrtiacu injekciu.
 • V sobotu večer bude vigilná sv. omša z nasledujúcej slávnosti.
 • V nedeľu je slávnosť, prikázaný sviatok Nanebovzatia Panny Márie.
 • Nanebovzatie Panny Márie je najstarší mariánsky sviatok. O mieste a smrti Panny Márie nemáme zaznamenané nič isté a nič určité. Prastará tradícia však hovorí, že Panna Mária "usnula" za prítomnosti apoštolov, možno v Efeze, kde pôsobil apoštol Ján, ktorému Kristus na kríži zveril svoju matku. Keď neskôr na žiadosť apoštola Tomáša otvorili jej hrob, zistili, že je prázdny. Na základe toho apoštoli došli k presvedčeniu, že jej telo bolo vzaté do neba. Iná prvokresťanská tradícia hovorí, že Panna Mária zomrela vo veku 72 rokov, ticho a bez bolestí. Niektorí sú názoru, že Panna Mária mohla byť "zaživa" (bez biologickej smrti) vzatá do neba. O tom, že Panna Mária prirodzene biologicky riadne umrela, nie je dôvod pochybovať. Pápež Pius XII. v milostivom roku 1950 vyhlásil dogmu (záväznú pravdu viery), že Panna Mária bola po smrti s telom i s dušou vzatá do neba. Nanebovzatie Panny Márie má pre veriacich veľký význam. Upevňuje veriacich v nádeji, že aj ich telá budú raz určite vzkriesené. Nebeská Matka veriacim vyprosuje milosti, aby boli tak ako ona vzkriesení na večnú slávu, aby prijali pozvanie jej Syna Ježiša, ktorý každému z nás pripravil miesto v nebi. Nanebovzatej Panne Márii je zasvätených najviac mariánskych kostolov.
 • Upratovanie kostola má v tomto týždni na starosti skupina č.2. Vďaka za obetavosť.

 

Deň

Čas

Úmysel

9.8.

Pondelok

18.00

+ Marta a Ľudevít Mihálikoví, rodina Kollárová

10.8.

Utorok

18.00

Poďakovanie a za Božie požehnanie pre Valenta Hancka (80.nar.)

11.8.

Streda

18.00

+ Mária Halačová (ned.86.nar.) a starí rodičia

12.8.

Štvrtok

18.00

+ Irena Sládková (5.výr.)

13.8.

Piatok

18.00

+ Jozef Miľo, rodina Miľová a Bedušová

14.8.

Sobota

18.00

+ Anton Mokoš (pohr.)

15.8.

Nedeľa

8.00

11.00

Za farníkov

Poďakovanie a za Božie požehnanie pre Damiána Boreckého (10.nar.)

 

 

 

15. augusta 2021 - 20. nedeľa v období „cez rok“ – prázdninový režim

 

 • V pondelok a v utorok sv. omša nebude.
 • Vo štvrtok po sv. omši bude adorácia (do 19.00 h.).
 • V piatok máme spomienku na sv. Bernarda, opáta a učiteľa Cirkvi. Sv. Bernard z Clairvaux pochádzal zo šľachtickej rodiny a vyrastal na zámku. I napriek tomu ako 22 ročný vstúpil do prísneho cisterciánskeho kláštora, ako 25 ročný založil svoj prvý vlastný cisterciánsky kláštor a spolu ich založil takmer 70 po celom Francúzsku. Bol „druhým zakladateľom“ cisterciánov. pápeži, biskupi, kňazi, rehoľníci či panovníci z celej Európy si pýtali od neho ponaučenia a múdre rady. Hoci mal možnosť na raketovú kariéru, po celý život zostal pokorný a skromný, žiadnu vyššiu funkciu nikdy neprijal. Patrí medzi velikánov svojej doby i celej Cirkvi.
 • V sobotu je spomienka na sv. pápeža Pia X. (1835-1914). Od útleho detstva bol mimoriadne milý, nadaný, horlivý a výnimočne nábožný. Veľmi rád miništroval. Ako pápež zaviedol možnosť denného sv. prijímania už pre deti, čím si splnil svoj vlastný detský sen. Bol druhým najväčším reformátorom v dejinách Cirkvi; zmenil a zlepšil takmer všetko. Patrí medzi najvýznamnejších pápežov Cirkvi. už počas pozemského života robil rôzne zázraky.
 • V sobotu bude sv. omša ráno o 8.00 h. (ide sa na tradičnú púť na Butkov; pozri www.krizbutkov.sk).
 • Upratovanie kostola v tomto týždni má na starosti skupina č. 3. ďakujem za obetavosť.

 

Deň

Čas

Úmysel

16.8.

Pondelok

-

-

17.8.

Utorok

-

-

18.8.

Streda

18.00

+ Emília Nevidalová, manžel Vojtech a rodičia

19.8.

Štvrtok

18.00

+ Jozef, Helena, Ladislav a Janka Ďurtoví

20.8.

Piatok

18.00

+ Eva Krivošová (ned.60.nar.)

21.8.

Sobota

8.00

Poďakovanie a za Božiu pomoc pre Jána (18.nar.) a Katarínu (21.nar.) Šormanových

22.8.

Nedeľa

8.00

11.00

Za farníkov

Poďakovanie a za Božiu pomoc pre 70-tníkov