Farské oznamy IV/2021

12. nedeľa v období „cez rok“

 

 • V pondelok je spomienka na sv. Alojza Gonzágu, rehoľníka (1568-1591). Je patrónom študentov a mládeže. Bol to mládenec zo šľachtického rodu. Od vojakov, ku ktorým ho brával jeho otec, vojenský generál, sa už ako malý chlapec naučil nadávať a kliať, ale pod vplyvom nábožnej matky sa začal postupne meniť. Hoci sa ocitol na kráľovskom španielskom dvore plnom samopaše a neviazanej zábavy, Alojz sa už tentokrát udržal čistým. I napriek veľkým možnostiam prepychového, nemravného a neviazaného života sa mládenec Alojz rozhodol pre úplný opak, pre zasvätený život, pre čistotu, chudobu a službu blížnym, s čím dlho nesúhlasil jeho otec. Vzdal sa všetkého, vstúpil do rehole Jezuitov, ktorú založil bývalý španielsky vojak sv. Ignác z Loyoly. Zomrel iba 23 ročný v Ríme, keď sa viackrát nakazil od chorých na mor, ktorým slúžil. O svojej smrti vedel zo zjavenia už od svojich 19 rokov.
 • V stredu bude sv. omša ráno o 8.00 h.
 • Vo štvrtok je slávnosť, neprikázaný sviatok Narodenia Jána Krstiteľa. Cirkev slávi deň „narodenia pre tento pozemský život“ iba v prípade troch osôb: Pána Ježiša, Jeho matky Márie a Jána Krstiteľa. Všetkým ostatným sa slávi ako sviatok deň ich „narodenia pre nebo, pre večný život“; väčšinou je to deň ich smrti. sám Pán Ježiš Jána Krstiteľa označil za „najväčšieho spomedzi narodených zo ženy“.
 • Vo štvrtok je 40. výročie začiatku Medjugorských zjavení (24.6.1981).
 • po sv. omši bude ďakovná a modlitbová pobožnosť pred Najsvätejšou Eucharistiou k 40.výr. medjugorských zjavení.
 • V sobotu večer bude sv. omša s platnosťou za nedeľu.
 • V nedeľu (27.6.) je ľubovoľná spomienka na Matku ustavičnej pomoci (MUP). Pôvodná ikona MUP je namaľovaná na doske z cédrového dreva (52x40 cm). Na obraze je vidieť, ako ešte malý Ježiš, ktorý však už vedel o svojich budúcich utrpeniach (zjavujú mu to dvaja anjeli na stranách), hľadá pomoc u svojej matky. Privinie sa k nej tak silno, až sa mu uvoľnila jedna sandálka a obidvoma rukami sa chytá jej "pevnej" pravej ruky. Mária jediná bola hodna "rozviazať mu remienok na obuvi". Je to Matka, ktorá si "mocne" chráni svoje dieťa a s rovnakou opaterou sa pozerá na všetkých ľudí, ktorí idú za jej Synom. V priebehu stáročí si tisíce ľudí na príhovor Matky ustavičnej pomoci vyprosili pomoc v ťažkostiach, záchranu pred stratou viery pre seba či pre svoje deti, a pod.
 • Keďže je nedeľa, pobožnosť k Matke ustavičnej pomoci bude o 10.45 h.
 • V nedeľu sú zároveň ďakovné sv. omše na záver školského roka. Pozývam predovšetkým žiakov a študentov, aby sa poďakovali dobrému Bohu za pomoc počas štúdia.
 • V nedeľu bude pravidelná zbierka na dobročinné diela Svätého Otca „Halier sv. Petra“. Sú to milodary, ktoré idú priamo pápežovi a on sám ich rozdeľuje tam, kde je vo svete najväčšia potreba. Ďakujem za každý milodar.
 • Upratovanie kostola má v tomto týždni na starosti skupina č.10. Vďaka za obetavosť.

 

Deň

Čas

Úmysel

21.6.

Pondelok

18.00

+ Frederik Kiripolský (pohr.)

22.6.

Utorok

18.00

+ Ján a Paulína Hudecoví a rodičia

23.6.

Streda

8.00

Na úmysel ordinára

24.6.

Štvrtok

18.00

+ Mária Kristlová, starí rodičia, súrodenci

25.6.

Piatok

18.00

+ Rodičia Obžeroví, Oršuloví a starí rodičia

26.6.

Sobota

18.00

+ Ján a Katarína Janovičoví, dcéra Mária a rodičia

27.6.

Nedeľa

8.00

11.00

Za farníkov

Za Božie požehnanie pre Emmu (10.nar.) a Martinu (20.nar.)

 

 

 

13. nedeľa v období „cez rok“ - prázdninový režim

 

 • V pondelok začneme obvyklý prázdninový režim.
 • V pondelok večer bude vigilná sv. omša z nasledujúcej slávnosti s platnosťou za prikázaný sviatok.
 • V utorok (29.6.) je slávnosť, prikázaný sviatok sv. Petra a Pavla, apoštolov. Každý kresťan je viazaný zúčastniť sa v tento deň na celej sv. omši tak ako v nedeľu. Rovnako pripomínam záväzok zrieknutia sa odkladných manuálnych prác. Je to vynikajúca pomôcka na to, aby sa v našom vnútri zmenil všedný deň na deň slávnostný strávený pred Bohom a s Ním.
 • Peter a sv. Pavol sú dvaja najznámejší a pre Kristovu Cirkev najdôležitejší spomedzi apoštolov. Majú nenahraditeľný podiel na tom, že sa Evanjelium šírilo naozaj do celého sveta a že sa i napriek mnohým ťažkostiam všade zachovala pravá a čistá viera. Petrov učiteľský primát a Pavlova misijná činnosť sú snáď najväčším zázrakom v Kristovej Cirkvi. Obidvaja boli pre Kristovo meno umučení v Ríme.
 • V deň slávnosti apoštolov sv. Petra a Pavla je možné získať úplné odpustky za obvyklých podmienok (sv. spoveď, sv. prijímanie, modlitba na úmysel Sv. Otca). Získať ich môže ten, kto v tento deň úprimne použije nábožný predmet požehnaný biskupom alebo pápežom (ruženec, škapuliar, krížik, ...) a pridá vyznanie viery (Verím v Boha) alebo navštívi katedrálu či baziliku minor, a tam sa srdcom pomodlí Otče náš a Verím v Boha.
 • V piatok je sviatok Navštívenia Panny Márie. Sviatok, ktorý pripomína návštevu Panny Márie u Alžbety, je vo všeobecnom cirkevnom kalendári zaradený na 31. mája. Na Slovensku sa slávi 2. júla, ako sa slávil pred úpravami II. vatikánskeho koncilu. Na tento sviatok sa viaže aj tradičná púť do baziliky Návštevy Panny Márie na Mariánskej hore pri Levoči. Sviatok Návštevy Panny Márie vznikol na kresťanskom Východe. Na Západ ho uviedla františkánska rehoľa v r. 1263. V r. 1389 ho pápež Urban VI.rozšíril na celú Cirkev. Mária na slová anjelovho zvestovania súhlasila s tým, že sa stane Matkou Božou, ale nezostala len pri krásnych slovách. Keď Mária počula, že jej staršia príbuzná (teta) Alžbeta je v šiestom mesiaci ťarchavosti, uvedomila si, že táto oneskorená matka potrebuje pomoc. Preto sa ju ponáhľala navštíviť. Okrem túžby slúžiť ju mohla pobádať k rýchlym krokom túžba podeliť sa o radostné tajomstvo, ktoré spájalo obe ženy. Alžbetabola manželkou kňaza Zachariáša a v pokročilom veku sa nečakane stala matkou Pánovho predchodcu Jána Krstiteľa. Z Nazareta to boli približne štyri dni chôdze. Evanjelium píše, že Mária zostala u Alžbety asi tri mesiace – až do času jej pôrodu. Potom sa vrátila domov.
 • Vo štvrtok je prvý štvrtok v mesiaci. Je to deň osobitných modlitieb za nové kňazské a rehoľné povolania.
 • Vo štvrtok po sv. omši bude adorácia (do 19.00 h.).
 • V piatok je prvý piatok v mesiaci. Spovedať budem hodinu pred každou sv. omšou.
 • Chorých a nevládnych budem spovedať v piatok od 9.00 h. do 12.00 h.
 • V piatok o 17.00 h. bude vyložená Najsvätejšia Sviatosť Oltárna a o 17.45 h. bude prvopiatková pobožnosť.
 • V sobotu je sviatok sv. Tomáša, apoštola. Je patrónom architektov a stavebných robotníkov. Vzýva sa ako mocný orodovník v  pochybnostiach vo viere. skromný a pravoverný muž je známy svojou „verejnou“ pochybnosťou o Ježišovom zmŕtvychvstaní: „Ak neuvidím, neuverím!“ Keď mu Ježiš ponúkol otvorený bok, aby „videl“, padol na kolená a došlo k „zmŕtvychvstaniu“ jeho viery. Apoštol Tomáš bol umučený pre Krista, ale nevie sa presne kde a ako; máme zachované dve tradície o jeho smrti.
 • V sobotu večer bude sv. omša s platnosťou za nedeľu.
 • V sobotu je prvá sobota mesiaca. Po sv. omši sa pomodlíme litánie k Panne Márii.
 • V nedeľu je prvá nedeľa v mesiaci. V tento deň býva tradičná zbierka na potreby farnosti. Ďakujem za každý milodar.
 • Upratovanie kostola v tomto týždni má na starosti skupina č. 11. Ďakujem za obetavosť.

 

Deň

Čas

Úmysel

28.6.

Pondelok

18.00

+ Ivan Fábry

29.6.

Utorok

18.00

Za farníkov

30.6.

Streda

18.00

+ Peťa Cimingová

1.7.

Štvrtok

18.00

+ Ján Šimo (bytovky), rodičia Šimoví a Mendeloví

2.7.

Piatok

18.00

+ Ján Šimo (č.512)

3.7.

Sobota

18.00

+ Anna Žišková (3.výr.) a rodičia

4.7.

Nedeľa

8.00

11.00

Za farníkov

+ Valent a Amália Hudecoví, sestra Mária, zať Ladislav

 

 

 

 

14. nedeľa v období „cez rok“ - prázdninový režim

 

 • V pondelok je slávnosť, neprikázaný sviatok sv. Cyrila a Metoda, mníchov, slovanských vierozvestcov, spolupatrónov Európy. Solúnski bratia tvoria v dejinách Slovanov, i nás Slovákov, jednu z najdôležitejších kapitol. Bratia spolu so svojimi spoločníkmi prišli na naše územie nie ako barbari, ale priniesli prevzácny poklad kultúry a viery. Ich neprekonateľná obeta a húževnatá práca, najmä preklad Biblie a celej liturgie do slovanského jazyka, bola vtedy doslova revolúciou, čo si my musíme uvedomiť , byť im vďační a byť hrdí na slovanské korene.
 • Vo štvrtok po sv. omši bude adorácia (do 19.00 h.).
 • V sobotu večer bude sv. omša s platnosťou za nedeľu.
 • Upratovanie kostola v tomto týždni má na starosti skupina č. 12. Ďakujem za obetavosť.

Deň

Čas

Úmysel

5.7.

Pondelok

18.00

+ vdp. Pavel Žídek (1.výr.)

6.7.

Utorok

18.00

+ Milan Šimo a rodičia

7.7.

Streda

18.00

+ Ján a Helena Nechaloví a rodičia

8.7.

Štvrtok

18.00

+ Dušan a Anna Žiakoví

9.7.

Piatok

18.00

Poďakovanie a za Božie požehnanie pre Ľudmilu (50.nar.)

10.7.

Sobota

18.00

+ Ivan Benko, rodičia, Anna Vrbovská, syn Jozef, rodičia a súrodenci

11.7.

Nedeľa

8.00

11.00

+ Vladimír Nechala (5.výr.)

Za farníkov

Môžete dávať úmysly sv. omší na mesiace august, september, október 2021.