Spovedné zrkadlo

Cirkevné prikázania

Sviatočné: Sväť zasvätené sviatky.

Nedeľné: V nedeľu a zasvätený sviatok buď zbožne, duchom, účastný  na sv. omši.

Pôstne: V piatok si ulož aspoň jedno sebazaprenie, skutok kajúcnosti

Veľkonočné: Aspoň raz do roka sa vyspovedaj z ťažkých hriechov. Prijmi aspoň raz do roka sv. prijímanie a to vo veľkonočnej dobe.

Napomenutie Cirkvi: Podľa svojich síl sa máš starať o vydržiavanie kostola.