Farské oznamy I/2023

22. januára - 3. nedeľa v období „cez rok“

 • V utorok je spomienka na sv. Františka Saleského, biskupa a učiteľa Cirkvi (1567-1622). Je autorom svetoznámeho návodu na duchovný život „Filotea“ a mnohých ďalších listov. Vynikal neobyčajnou dobrotivosťou, pokojom a láskou. Desaťtisíce ľudí (aj kalvínov) po celej Európe vyhľadávali jeho kázne a obracali sa k Bohu. Bol jedným z najväčších učiteľov lásky voči Bohu a blížnym.
 • V stredu je sviatok obrátenia sv. Pavla, apoštola. Bol to najväčší misionár všetkých čias. Všetko to však predchádzalo neobyčajné obrátenie od krutého farizejstva k láskyplnému kresťanstvu. Musel prežiť „pád z koňa“, pád z výšky do prachu zeme, musel na tri dni oslepnúť, padnúť do tmy, nič nejedol, nič nepil. Je to nádherný zázrak obrátenia človeka. Následná Pavlova láska k Ježišovi je dokonalá, totálna; podobná Ježišovej láske k nám.
 • Vo štvrtok je spomienka na sv. Timoteja a Títa, biskupov. Apoštol Pavol im, ako blízkym spolupracovníkom, napísal listy. Timotej je synom ženy, ktorá sa asi v r. 45, po kázňach apoštola Pavla, stala kresťankou a tak vychovala aj svojho syna Timoteja. Pavol si Timoteja vzal k sebe, vysvätil ho za kňaza, potom za biskupa a zveril mu biskupstvo v Efeze. Timotej bol umučený v Efeze v r. 97. Títus sa takisto stal kresťanom po vypočutí si Pavlových kázní. Aj jeho Pavol vysvätil za kňaza, neskôr ho ustanovil biskupom na Kréte. Bol blízky spolupracovník apoštola Pavla. Po umučení apoštola Pavla v Ríme sa vrátil a zostal na Kréte až do svojej smrti; zomrel 94 ročný.
 • Vo štvrtok po večernej sv. omši bude adorácia do 18.00 h.
 • V sobotu je spomienka na sv. Tomáša Akvinského, kňaza a učiteľa Cirkvi (1226-1274). Je patrónom teológov, študentov, kníhkupcov a všetkých katolíckych škôl. Boh ho obdaril geniálnou inteligenciou, stal sa jedným z najväčších učencov vôbec. Bol tak neobyčajne nadaný, že už 5 ročný chodil do školy a ako 10 ročný už mohol študovať na vysokej škole. Vynikal nielen najvyšším možným vzdelaním a jedinečnou bystrosťou, ale aj krásnym a svätým životom. Bol pokornej, jednoduchej, tichej a veselej povahy. Nikdy neprijal žiadne povýšenie, hoci mu ho mnohokrát ponúkali. Prednášal na mnohých univerzitách, bol veľmi vyhľadávaný študentmi i teológmi. Zanechal mnoho vzácnych diel, z ktorých teológovia a filozofi čerpajú múdrosť do dnešného dňa.
 • V posledný piatok mesiaca sme mávali „Nočnú adoráciu“. Od 20.15 h. do 21.15 h. bude v kostole vyložená Najsvätejšia Sviatosť Oltárna k tichej, osobnej adorácii. Posledných 10 minút sa pomodlíme spoločne a nasledovať bude eucharistické požehnanie.
 • Upratovanie kostola má v tomto týždni na starosti skupina č. 13. Vďaka za obetavosť.

 

Deň

Čas

Úmysel

23.1.

Pondelok

17.00

+ Rudolf a Terézia Kováčoví a rodičia

24.1.

Utorok

-

-

25.1.

Streda

17.00

+ Pavel Komžík (ned.85.nar.), Veronika a Anna

26.1.

Štvrtok

17.00

+ Terézia Kmeťová, brat Ivan a rodičia

27.1.

Piatok

17.00

+ Rudolf Palkovič, Emília a Michal Fábryoví

28.1.

Sobota

8.00

+ Mária Rybárová (pohr.)

29.1.

Nedeľa

8.00

11.00

Za farníkov

+ Ján Šimo (ned.65.nar.) /č.257/

 

 

 

 29. januára - 4. nedeľa v období „cez rok“

 • V utorok je spomienka na sv. Jána Bosca, kňaza (1815-1888). Je patrónom mládeže. Od detstva bol veľmi milý, obľúbený, nadaný, učenlivý a mimoriadne skromný. Už ako 9 ročný mal prvé prorocké sny (potom aj ďalšie), ktoré sa neskôr naplnili. Jeho obetavý život je poznačený viacerými zázrakmi. Založil prvé „oratórium“, čiže dom pre siroty a chudobných chlapcov z ulice (v tej dobe ich bolo veľké množstvo na ulici), Patrí medzi najvýznamnejších vychovávateľom mládeže. Dnes sú oratória po celom svete a vedú ich jeho nasledovníci, Saleziáni. Patrí medzi najobľúbenejších svätcov medzi mladými.
 • V utorok po sv. omši bude adorácia (do 18.00 h.).
 • Vo štvrtok máme sviatok Obetovanie Pána, Hromnice. Je potrebné priniesť si novú a dosť veľkú sviečku, ktorá bude požehnaná za „hromničku“. Tieto sviece sa potom v súkromí zapaľujú napr. pri ťažkých životných situáciách, pri rakve zosnulého, v strachu a v úpenlivej prosbe o ochranu, v čase osobnej krízy, ale aj pri každodenných osobných modlitbách. Hromnička by mala byť vždy poruke každého veriaceho človeka a s vierou ju užívať.
 • aj v tomto roku sú na predaj hromničné sviečky rôznej veľkosti; sú v strede kostola pri černoškovi.
 • Vo štvrtok je prvý štvrtok v mesiaci. Je to osobitný deň modlitieb za nové kňazské a rehoľné povolania.
 • V piatok po Hromniciach odložíme aj poslednú vianočnú výzdobu.
 • V piatok je ľubovoľná spomienka na sv. Blažeja, biskupa a mučeníka. Údajne bol aj lekárom. Hoci kruté prenasledovanie kresťanov oficiálne skončilo v r. 314, v niektorých oblastiach pokračovalo ďalej, a tak musel utekať aj biskup Blažej; skryl sa v skalnej jaskyni. Keď zvieratá pred poľovníkmi všetky utekali iba jedným smerom, všetky do jaskyne, našli tam aj biskupa Blažeja a udali ho. Kruto ho bičovali a v roku 316 zabili. Traduje sa, že vrúcnou modlitbou pomohol chlapcovi, ktorému zostala zaseknutá rybia kosť v hrdle a dusil sa. Patrí medzi 14 pomocníkov v núdzi a v chorobe.
 • Po skončení sv. omše dostanú prítomní individuálne „Svätoblažejské požehnanie hrdla“.
 • V piatok je prvý piatok v mesiaci. Spovedám hodinu pred každou sv. omšou.
 • Chorých a nevládnych budem spovedať v piatok od 9.00 h. do 12.00 h.
 • V piatok o 16.00 h. bude vyložená Najsvätejšia Sviatosť Oltárna a o 16.45 h. bude prvopiatková pobožnosť.
 • V sobotu je prvá sobota. Po sv. omši sa pomodlíme litánie k Panne Márii.
 • V nedeľu je prvá nedeľa. Počas sv. omší bude ofera na potreby našej farnosti. Za milodary vopred ďakujem.
 • Upratovanie kostola má v tomto týždni na starosti skupina č. 14. Vďaka za obetavosť.

 

Deň

Čas

Úmysel

30.1.

Pondelok

17.00

+ Jozef a Mária Miloví a rodičia

31.1.

Utorok

-

-

1.2.

Streda

17.00

+ Jozef Brablík (1.výr.)

2.2.

Štvrtok

17.00

+ Ján a Mária Hruškoví a rodičia

3.2.

Piatok

17.00

+ Jozef Šimo, švagor Jozef a rodičia

4.2.

Sobota

8.00

+ Anastázia (ned.100.nar.) a Dominik Žiakoví

5.2.

Nedeľa

8.00

11.00

+ Vilma Šáleková (ned.90.nar.), manžel Jozef, syn Jozef

Za farníkov

 

 

 

5. februára - 5. nedeľa v období „cez rok“

 • V pondelok je spomienka na sv. Pavla Mikiho a spoločníkov, mučeníkov. Aj v Japonsku začalo v 16.stor. kruté prenasledovanie kresťanov. Pavla a jeho spoločníkom ukrižovali. Zaujímavé je, že po ich ukrižovaní nastal v Japonsku veľký rozmach kresťanstva. Hoci vyše 200 rokov veriaci nemali kňazov, ľudia si vieru udržali. Sú patróni Japonska.
 • Vo štvrtok po večernej sv. omši bude adorácia do 18.00 h.
 • V piatok je spomienka na sv. Školastiku, pannu (5.-6. stor.). Z jej nenápadného a skrytého života vieme veľmi málo. Je patrónkou rehoľných sestier. Vzýva sa ako ochrankyňa v čase búrky a v prosbe o dážď. Bola vlastnou sestrou veľkého svätca, zakladateľa západného mníšstva a hlavného patróna Európy, sv. Benedikta. Je známa svojou prečistou a radostnou vierou. Cítila, že čoskoro zomrie, preto nechcela, aby brat od nej odišiel a chcela, aby sa naďalej spolu rozprávali o Bohu. Aby sa brat nemohol vrátiť do kláštora, na jej modlitbu začalo tak silno pršať z jasného neba a prišla taká mohutná búrka, že brat Benedikt nemohol od nej odísť a rozprávali sa o Bohu až do rána. O tri dni na to Školastika zomrela. Brat Benedikt tiež vedel 6 dní vopred, že zomrie. Svätí súrodenci sú pochovaní jeden vedľa druhého.
 • V sobotu je ľubovoľná spomienka na Pannu Máriu Lurdskú. Zároveň je to 30. svetový deň chorých. V Lurdoch sa 11.2.1858 Panna Mária po prvý krát zjavila sv. Bernadette, vtedy 14 ročnej dievčine. Celkom sa jej zjavila 18-krát. Panna Mária, „Nepoškvrnené počatie“, vyzvala ľudí na odvrátenie sa od hriechov a na záchranu sveta. V Lurdoch sa doteraz zázračne uzdravilo viac ako 5000 ľudí. Zázrakom je aj to, že mŕtve telo sv. Bernadetty (+1879) je dodnes neporušené.
 • Upratovanie kostola má v tomto týždni na starosti skupinka č. 1. Vďaka za obetavosť.

 

Deň

Čas

Úmysel

6.2.

Pondelok

17.00

Poďakovanie a za Božiu pomoc pre Líviu Šimorkovú (25.nar.)

7.2.

Utorok

-

-

8.2.

Streda

17.00

+ Anton a Mária Miloví, syn Vladimír a rodičia

9.2.

Štvrtok

17.00

+ Vladimír, Peter, Veronika a rodičia

10.2.

Piatok

17.00

+ Ján Obžera (ned.100.nar.) a manželka Anna

11.2.

Sobota

8.00

+ Mária Kristlová, rodina Hopková a Kristlová

12.2.

Nedeľa

8.00

11.00

Za farníkov

Poďakovanie a za Božiu pomoc pre Martu Janovičovú (85.nar.) a rodinu

 

 

 

12. februára - 6. nedeľa v období „cez rok“

 • V tomto týždni prejdeme už na „letný režim“, večerné sv. omše budú bývať o 18.00 h. (je to praktickejšie).
 • V štvrtok po večernej sv. omši bude adorácia do 19.00 h.
 • Upratovanie kostola má v tomto týždni na starosti skupinka č. 2. Vďaka za obetavosť.

 

Deň

Čas

Úmysel

13.2.

Pondelok

18.30

Poďakovanie a za Božiu pomoc pre Žanetu a Viktora (30.výr.sobáša)

14.2.

Utorok

-

-

15.2.

Streda

18.00

+ Valent a Mária Tadialoví, rodičia a súrodenci

16.2.

Štvrtok

18.00

+ Valent a Mária Mendeloví, zať Milan a Ján, súrodenci a rodičia

17.2.

Piatok

18.00

+ Pavel Jánoška (25.výr.)

18.2.

Sobota

8.00

+ Ondrej a Mária Rybároví, Jozef, súrodenci a rodičia

19.2.

Nedeľa

8.00

11.00

Za farníkov

Poďakovanie a za Božiu pomoc pre Ľudovíta Mendela (80.nar.)