Farské oznamy II/2021

 6. Veľkonočná nedeľa

 

 • V pondelok po sv. omši bude tichá adorácia do 19.00 h.
 • Nasledujúce tri dni (pondelok – streda) sú prosebné dni za požehnanie úrody v čase sejby. Záväzný je jeden deň.
 • V stredu večer je vigilná sv. omša z nasledujúcej slávnosti. Kto sa zúčastní na celej sv. omši, už nie je viazaný zúčastniť sa na celej sv. omši v deň slávnosti.
 • Vo štvrtok je slávnosť, prikázaný sviatok Nanebovstúpenia Pána. Každý kresťan katolík je morálne viazaný zúčastniť sa na celej sv. omši a zachovať pokoj od manuálnej práce. Je to deň viery a nádeje vo večný život.
 • V tento deň sa z oltára odloží socha Zmŕtvychvstalého Krista a zatvorí sa prázdny Boží hrob. „Odstránením“ týchto posledných pozemských a viditeľných veľkonočných znamení nám zostáva už iba vnútorný „duchovný zrak“, nakoľko sa Ježiš definitívne vracia k svojmu Otcovi do neba.
 • V piatok je sviatok sv. Mateja, apoštola. Po Judášovej samovražde zostalo „voľné“ miesto apoštola. Po nanebovstúpení Pána Ježiša sa rozhodli, že dvanáste miesto apoštola „doplnia“ novým mužom. Napísali dve mená a hodili lós, ktorý padol na Mateja. Od tej chvíle sa stal plnohodnotným apoštolom. Spolu s apoštolmi v deň Turíc prijal aj on Ducha Svätého. O jeho ďalšom účinkovaní sa nevie takmer nič. Za meno Ježiša Krista aj on podstúpil mučenícku smrť. Podľa tradície ho kameňovali a keď ešte stále nebol mŕtvy, pristúpil k nemu rímsky vojak a sekerou mu odťal hlavu. Je patrónom remeselníkov, proti kiahňam, čiernemu kašľu a pri neúrode.
 • V piatok začíname novénu (9 dní za sebou) k Duchu Svätému. Je to príprava na Turíce, na slávnosť Zoslania Ducha Svätého. Budeme sa ju spoločne modliť každý deň 10 min. pred začatím sv. omše.
 • V sobotu večer bude sv. omša s platnosťou za nedeľu.
 • V nedeľu, 16.5., je 55. svetový deň spoločenských komunikačných prostriedkov. V tento deň je zbierka pre naše katolícke média, ktoré šíria pravdu Evanjelia (na rádio Lumen, na TV LUX, a pod.).
 • Upratovanie kostola má v tomto týždni na starosti skupina č. 4. Vďaka za obetavosť.

 

Deň

Čas

Úmysel

10.5.

Pondelok

18.00

+ Eva a Vladimír Barborkoví a rodičia

11.5.

Utorok

18.00

+ Ján a Anna (ned.100.nar.) Nechaloví a deti

12.5.

Streda

18.00

+ Karol a Anna Januroví, syn Jozef

13.5.

Štvrtok

18.00

Za farníkov

14.5.

Piatok

18.00

+ Vladimír Sládok, rodičia, rodina Nechalová, Hudecová, Straková

15.5.

Sobota

18.00

+ Ondrej a Mária Rybároví a rodičia

16.5.

Nedeľa

8.00

11.00

Za farníkov

Poďakovanie a za Božie požehnanie pre Olivera Kiripolského (15.nar.)

 

 

 

 

7. Veľkonočná nedeľa – zoslanie Ducha Svätého

 

 • Vo štvrtok po sv. omši bude tichá adorácia do 19.00 h.
 • V sobotu bude sv. omša ráno o 8.00 h.
 • V nedeľu, 23.5., je slávnosť Zoslania Ducha Svätého, Turíce. Je to prastarý sviatok, ktorý má pôvod už v časoch apoštolov. Posvätné veľkonočné obdobie (ktoré trvá 50 dní) sa završuje touto dôležitou a krásnou slávnosťou.
 • Na konci sv. omší si posledný krát zaspievame dvojité slávnostné aleluja.
 • Veriaci, ktorý sa zúčastní na slávnosť Zoslania Ducha Svätého na verejnom speve „Veni Creator“ (Príď Duchu Svätý), môže za zvyčajných podmienok (Verím v Boha, na úmysel sv. Otca) získať úplné odpustky pre seba alebo pre zosnulých.
 • Veľkonočná svieca, tzv. „Paškál“, ktorý sme doteraz mali pred oltárom, sa odloží nabok ku krstiteľnici.
 • Slávnosťou Turíc sa končí veľkonočné obdobie. Od zajtra sa opäť modlíme modlitbu „Anjel Pána“.
 • Upratovanie kostola v tomto týždni má na starosti skupina č. 5. ďakujem za obetavosť.

 

Deň

Čas

Úmysel

17.5.

Pondelok

18.00

+ Ján a Katarína Janovičoví, dcéra Mária a rodičia

18.5.

Utorok

18.00

+ Jozef Hlaváč

19.5.

Streda

18.00

Poďakovanie a za PB pre Kolomana a Máriu Jánoškových (90.nar. a 64. výr. sobáša)

20.5.

Štvrtok

18.00

Za ružu Martina Boreckého

21.5.

Piatok

18.00

+ Júlia a Jozef Šimoví a deti

22.5.

Sobota

8.00

Poďakovanie a za pomoc Božiu pre Janku (40.nar.) a Tomáša (18.nar.) Radosových

23.5.

Nedeľa

8.00

11.00

+ Emil Zaťko (ned.80.nar.)

Za farníkov

 

 

 

 

 

8. Nedeľa v období "cez rok"

 

 

 • V pondelok máme „Turičný pondelok“. Je to liturgické "predĺženie" slávnosti Zoslania Ducha Svätého. Každý sa snažíme získať všetky duchovné dobrá z veľkonočného obdobia a dostať pravé dary Ducha Svätého – najmä pravdu, silu, nádej, pokoj, lásku, radosť. Turičný pondelok je skôr dňom chvály, oslavy a úprimnej vďaky dobrotivému Bohu za všetky Jeho dobrodenia voči nám.
 • V stredu je spomienka na sv. Filipa Neriho, kňaza /1515-1595/. narodil sa v čase reformátorov Luthera, Zwingliho a Kalvína. Matka mu zomrela keď bol ešte dieťa a otcovi celý majetok zhorel do tla a zostali načisto chudobní. Svoj život strávil viac-menej celý v Ríme, kde urobil obrovský kus práce pre pútnikov, pre chorých v meste, pre mládež a deti, pre ľudí bez prostriedkov, pre všetkých. Veľa si vytrpel od neprajníkov. Bol známy svojou podmanivou, až nákazlivou, veselosťou, ktorá mu nechýbala ani v najťažších časoch. Pre svoju neustálu radosť a veselosť patrí medzi najobľúbenejších svätých z Ríma. Uctieva sa ako patrón a apoštol mesta Rím.
 • Vo štvrtok máme sviatok Nášho Pána Ježiša Krista, najvyššieho a večného kňaza. Tento sviatok slávime od r. 2014. Ide o „podporu“ svätosti duchovenstva a nových povolaní na sviatostné kňazstvo. Krása Kristovho kňazstva a mnohoraké ovocie sviatosti kňazstva potrebujú nové impulzy vedúce k zamysleniu, rozjímaniu a k zodpovednému rozhodnutiu vybrať si kňazstvo za životnú cestu.
 • Vo štvrtok po sv. omši bude tichá adorácia do 19.00 h.
 • V sobotu večer bude sv. omša s platnosťou za nedeľu.
 • Na budúcu nedeľu je slávnosť Najsvätejšej Trojice, základného tajomstva, ktoré hľadajúcim odhaľuje vrchol Božskej lásky a krásy života. Boh nie je samotár, sám v sebe tvorí „spoločenstvo“, ktorého dokonalým spojivom je láska.
 • Upratovanie kostola má v tomto týždni na starosti skupina č.6. Vďaka za obetavosť.

 

Deň

Čas

Úmysel

24.5.

Pondelok

18.00

+ Imrich a Paulína Mikuloví, Ján a Vladimír

25.5.

Utorok

18.00

+ Valent a Mária Tadialoví, rodičia a súrodenci

26.5.

Streda

18.00

+ Anna Komžíková (pohr.)

27.5.

Štvrtok

18.00

+ Martin, Helena a rodina

28.5.

Piatok

18.00

+ Mária, Štefan, rodičia, syn Rudolf, Jozef

29.5.

Sobota

18.00

+ Emília Mendelová (ned.80.nar.)

30.5.

Nedeľa

8.00

11.00

Za farníkov

+ Jozef Staňo (pohr.)

 

V mesiaci máj a jún už nie sú voľné úmysly. V mesiaci júl je viac voľných úmyslov, aj na sobotu večer či na nedeľu.

 

Opäť sa zbierajú plastové zátky z fliaš alebo iné pevné plastové uzávery, napr. z kávy, zubnej pasty, atď. Zbierame ich na podporu detí, ktoré trpia závažnou chorobou, ktoré potrebujú nákladnú operáciu, a pod. Môžete ich nechávať, ako bolo zvykom doteraz, pred farskými dverami.

 

Sakristia - rekonštrukcia

Pri výmene pokazeného ohrievača vody v sakristii sme zistili, že priestor je napadnutý plesňami. Sakristia nášho kostola má rozmery cca 3x4 metre, nie je veľká. Žiaľ, desiatky rokov sa nemaľovala, nerobila sa údržba. Starý nábytok, ktorý stenám nedovolil „dýchať“, z veľkej časti zničili plesne a z časti aj červotoč. Aby odevy používané pri sv. omšiach nepáchli vlhkosťou, boli sme nútení odniesť ich do farskej budovy. Hoci je náročná doba, musíme urobiť rekonštrukciu sakristie. Musia sa opraviť opadnuté stierky, vyčistiť zaplesnuté steny a podlaha, steny vymaľovať bielou farbou. Betónová podlaha, aby sa neprášilo, dostane liatu epoxidovú podlahu. Koberec napadnutý plesňami bude odstránený. Dáme vyrobiť nový nábytok, ale už iba na jednu, vnútornú stenu, len pre najnutnejšie veci. Ostatné veci, ktoré sa používajú sporadicky, už nebudeme skladovať v sakristii, ale vo farskom dome. Práce budú trvať dlhšiu dobu /je toho dosť/, preto zriadime dočasnú sakristiu v kaplnke sv. Anny. Úprimne prosím o milodary na nevyhnutné práce a na výrobu nového nábytku.

 

Prvé sv. prijímanie detí - prvé sv. prijímanie detí nemôže byť 4.6., ako sme plánovali. Preložíme ho (ako minulý rok) na mesiac september, a to na nedeľu, 19. septembra 2021 o 10.30 hod.

Navrhujem stretnutie rodičov na piatok, 21. mája, o 19.00 h. v kostole.