Farské oznamy I/2021

 

 

Od 1.1. až do 18.4. boli verejné bohoslužby zakázané. Od pondelka, 19.4.2021, sú opäť dovolené, ale za stanovených podmienok.

interiéri (vo vnútri) kostola môže byť jedna osoba na 15 m2, čo u nás predstavuje maximálny počet 14 osôb (vrátane osôb na chóruse, v chodbičkách a vo svätyni).

 

Ostatní musia zostať vonku a vstúpiť len na sv. prijímanie.

 

Osoby v interiéri nech majú pri sebe potvrdenie o negativite na koronavírus, nech sedia podľa pokynov a nech majú riadne založený respirátor. Pri vchode je k dispozícii dezinfekcia.

 

Osoby v exteriéri nemusia mať pri sebe potvrdenie. Osoby v exteriéri nech stoja (sedia) aspoň 2 m od seba (okrem osôb žijúcich v jednej domácnosti). Osoby vonku môžu mať rúško; respirátor v exteriéri nie je povinný.

 

Od 26.4. by sa mohli pravidlá opäť zmeniť, čo si treba vo vlastnom záujme odsledovať.

 

 

3. Veľkonočná nedeľa

 • Dnes začína týždeň modlitieb za nové duchovné a kňazské povolania. Prosím, obetujte svoje modlitby na tento úmysel. Kto sa v tomto týždni nábožne zúčastní na verejnej pobožnosti za kňazské a duchovné povolania, môže za obvyklých podmienok z ískať úplné odpustky. My túto pobožnosť budeme mať v pondelok o 18.45 h.
 • V pondelok bude sv. omša výnimočne o 19.00 h.
 • Vo štvrtok po sv. omši bude tichá adorácia do 19.00 h.
 • V piatok je spomienka na sv. Vojtecha, biskupa a mučeníka. Narodil sa r. 956 na hrade ako syn slávneho českého vladyku. Bol veľmi nadané dieťa. Po smrti pražského biskupa bol jednohlasne zvolený za jeho nástupcu. Bol veľmi skromný a pokorný, spával na holej zemi. Keď sa ľudia nechceli vzdať pohanských zvykov, Vojtech odstúpil z úradu. Český národ však zbadal, koho stratil a o 3 roky žiadali pápeža, aby sa Vojtech vrátil do Prahy. Vrátil sa r. 992. O necelé 2 roky /r.994/ však musel Vojtech znovu utiecť z Prahy pre pohanstvo Čechov, ktorí sa nemienili vzdať pohanských zvykov a vyvraždili celú Vojtechovu rodinu. V r. 997 ho zavraždili pohanskí Prusi. V r. 999 bol vyhlásený za svätého.
 • V sobotu večer bude sv. omša s platnosťou za nedeľu.
 • Na budúcu nedeľu bude zbierka na kňazský seminár a na potreby bohoslovcov našej diecézy. Vďaka za milodary.
 • Upratovanie kostola má v tomto týždni na starosti skupina č.1. Vďaka za obetavosť.

 

Deň

Čas

Úmysel

19.4.

Pondelok

19.00

Poďakovanie a za dary milostí pre Tibora a Evu (30.výr. sobáša)

20.4.

Utorok

18.00

+ Štefan, Valent, Ján Pisároví, manželky a rodičia

21.4.

Streda

18.00

+ Dominik a Mária Fábryoví, synovia a vnuk Peter

22.4.

Štvrtok

18.00

+ Mária Kristlová, rodina Hopková a Kristlová

23.4.

Piatok

18.00

+ Albín Srogoň

24.4.

Sobota

18.00

+ Milan Hudec (1.výr.)

25.5.

Nedeľa

8.00

11.00

+ Pavel a Margita Jánoškoví, synovia Jozef a Jaroslav

Za farníkov

 

 

 

 4. Veľkonočná nedeľa

 

 • Vo štvrtok je sviatok sv. Kataríny Sienskej, panny, učiteľky Cirkvi, spolupatrónky Európy. Narodila sa v r. 1347 v Toskánsku ako posledné, v poradí 25-te dieťa v rodine farbiara vlny. Od mala bola „slnkom“ rodiny. Už od 6 rokov mala mystické zážitky. Ako 12 ročná odmietla sobáš. ako 16 ročné dievča zasvätila navždy svoj život. Celé detstvo a dospievanie dostávala výnimočné milosti, mala mystické zážitky, často videla anjelov strážnych, Ježiša, Pannu Máriu, svätých. Ľuďom videla do svedomia a vedela čítať myšlienky. Nemala žiadne vzdelanie, no i napriek tomu patrí medzi najväčších teológov, múdrosť jej vnukal sám Boh. Pisári písali vtedy, keď Katarína hovorila v extáze. V r. 1375 dostala stigmy /veľmi bolestivé rany ako mal Pán Ježiš/. Zomrela ako 33 ročná. Jej spisy, ktorá sama nenapísala ale nadiktovala, sa považujú za jedny z najjasnejších teologických spisov v histórii Cirkvi. V r. 1430 sa jej sväté telo našlo v hrobe neporušené a tak je to dodnes.
 • Vo štvrtok po sv. omši bude tichá adorácia do 19.00 h.
 • V sobotu je ľubovoľná spomienka na sv. Jozefa Robotníka. Múdrosť cirkvi túži poukázať nielen na poslanie sv. Jozefa v rámci diela spásy a vykúpenia, ale chce vyzdvihnúť aj hodnotu každodennej ľudskej práce a jej nenahraditeľný význam pre život človeka. Bežné práce, zamestnanie a všedné starosti o domácnosť nemôžu človeka odviesť od Božích vecí a od cesty spásy, v čom je živiteľ rodiny, tesár, sv. Jozef, dokonalým vzorom pre všetkých.
 • V sobotu je prvá sobota v mesiaci.
 • V sobotu večer bude sv. omša s platnosťou za nedeľu.
 • V mesiaci máj býva každý deň osobitná pobožnosť ku „Kráľovnej mája“. Pred sv. omšou sa za doprovodu organu spievajú Loretánske litánie a po nich sa modlí modlitba k májovej pobožnosti.
 • V nedeľu je prvá nedeľa v mesiaci. Počas sv. omši bude prvonedeľná zbierka na potreby farnosti. Ďakujem za milodary.
 • Upratovanie kostola v tomto týždni má na starosti skupina č. 2. ďakujem za obetavosť.

 

Deň

Čas

Úmysel

26.4.

Pondelok

18.00

+ Marián a Jozefína

27.4.

Utorok

18.00

+ Vladimír Barborka

28.4.

Streda

18.00

+ Valent (ned.100.nar.) a Mária Mendeloví, rodičia, súrodenci, zaťovia Milan a Ján

29.4.

Štvrtok

18.00

+ Vladimír Nechala (č.445)

30.4.

Piatok

18.00

Poďakovanie a za Božiu pomoc pre Samuela Hodása (16.nar.)

1.5.

Sobota

18.00

+ Jozef Mojžiš

2.5.

Nedeľa

8.00

11.00

Za farníkov

+ Terézia Kmeťová

 

 

 

 5. veľkonočná nedeľa

 

 • V pondelok je sviatok sv. Filipa a Jakuba, apoštolov. Apoštol Filip doviedol k Ježišovi Natanaela. Pred umučením chcel od Ježiša, aby im ukázal Otca. O jeho apoštolskom pôsobení nevieme nič. Tradícia hovorí, že okolo r. 81 bol ukrižovaný dole hlavou v dnešnom Turecku. Sv. Jakub Mladší, sa odlišuje od sv. Jakuba Staršieho „Zebedeja“, ktorý bol bratom sv. Jána apoštola. Apoštol Jakub Mladší sa stal prvým biskupom Jeruzalema. Podľa Skutkov apoštolov to bol významný a svätý muž. Napísal tzv. Jakubov list, ktorý tvorí súčasť Božieho slova. V r.62 ho Židia umučili na smrť. O pár rokov potom Rimania zrovnali Jeruzalem so zemou. Mnohí v tom videli „trest“ za vraždu biskupa Jakuba.
 • Vo štvrtok je prvý štvrtok v mesiaci. Je to deň osobitných modlitieb za nové kňazské a rehoľné povolania.
 • Vo štvrtok po sv. omši bude tichá adorácia do 19.00 h.
 • V piatok je prvý piatok v mesiaci. Spovedať budem hodinu pred každou sv. omšou.
 • Chorých a nevládnych budem spovedať v piatok od 9.00 h. do 12.00 h.
 • V piatok o 17.00 h. bude vyložená Najsvätejšia Sviatosť Oltárna a o 17.45 h. bude prvopiatková pobožnosť.
 • V sobotu večer bude sv. omša s platnosťou za nedeľu.
 • Upratovanie kostola má v tomto týždni na starosti skupina č.3. Vďaka za obetavosť.

 

Deň

Čas

Úmysel

3.5.

Pondelok

18.00

+ Ondrej a Katarína Nechaloví a deti

4.5.

Utorok

18.00

+ Jozef Šimo, švagor Jozef a rodičia

5.5.

Streda

18.00

+ Anastázia a Ľudovít Mihálikoví, rodičia, syn Jozef, nevesta Marta

6.5.

Štvrtok

18.00

+ Dušan a Anna Žiakoví

7.5.

Piatok

18.00

Poďakovanie a za Božiu pomoc pre Katarínu Hodásovú (42.nar.)

8.5.

Sobota

18.00

+ Štefan, Emília a rodičia

9.5.

Nedeľa

8.00

11.00

Za farníkov

+ Vladimír Krčmář (pohr.)

 

 • Aby sme sa vyhli uzavretým priestorom, spovedať budem v sakristii (nie v spovednici).
 • Žiadne iné farské aktivity (detské stretnutia, biblické hodiny, ... ), nič „spoločné“ zatiaľ nie je dovolené.
 • Môžete dávať úmysly omší na mesiace máj, jún, júl 2021.
 • Prosím, povedzte informácie z týchto oznamov aj ostatným.